พิจิตรถกผู้ประกอบการโรงน้ำตาล เข้มงวดบรรทุกอ้อยจากไร่-รง.

พิจิตรนายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย พ.อ. ศุภฤกษ์ สถาพรผล รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบกิจการโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ ร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติการขนส่งอ้อยช่วงฤดูผลิตน้ำตาล 2560/61 ในการวางแนวทางปฏิบัติการเกี่ยวกับการขนส่งอ้อยจากไร่ของเกษตรกรเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาล โดยโรงงานผลิตน้ำตาลจะเริ่มเดินเครื่องเปิดหีบอ้อยในต้นเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปจนจบฤดูการผลิต
ทั้งนี้ เพื่อให้การขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการป้องกันมิให้การขนส่งอ้อยในช่วงเวลาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วไปตลอดเส้นทาง จึงได้มีการวางแนวทางปฏิบัติทั้งหมด 19 หลัก เช่น ห้ามไม่ให้รถบรรทุกอ้อยท่อนและอ้อยลำสูงไม่เกิน 4 เมตร ความยาวยื่นมาทางด้านหลังรถบรรทุกไม่เกิน 2.30 เมตร และควรมีสายรัดให้แน่นหนา ให้ติดธงแดงขนาดใหญ่ท้ายรถบรรทุกอย่างน้อย 2 ผืน ให้เห็นชัดเจนในเวลากลางวัน ติดสัญญาณไฟแดงในเวลากลางคืนอย่างน้อย 3 ดวง
ส่วนผู้ที่ขับรถขนส่งอ้อยควรระมัดระวังมิให้อ้อยตกหล่นบนพื้นถนน ถ้ามีอ้อยตกหล่นให้เก็บโดยเร็ว และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ผู้ขับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพติดทุกชนิด
อย่างไรก็ตาม การวางแนวทางการปฏิบัติการขนส่งอ้อยต้องได้รับความร่วมมือจากชาวไร่อ้อย หัวหน้าโควตา คนขับรถบรรทุกอ้อย ผู้แทนชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อให้การขนส่งอ้อยในฤดูการผลิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับบุคคลโดยทั่วไป โดยจะมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายร่วมตรวจสอบเป็นระยะตลอดฤดูกาล

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด