สหกรณ์ในจังหวัดนครพนมเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มฯ เริ่มเปิดจุดรับซื้อข้าวคึกคัก

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จำกัด (สกต.) ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายจาตุรันต์  สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมประธานกรรมการ ผู้จัดการ ทีมงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อนการเปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือก ฤดูกาลผลิต 2560/61 ของจังหวัดนครพนม สำหรับสถาบันเกษตรกรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มในสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑  ทั้งหมด  ๘ แห่ง  มีแผนรวบรวมข้าว  ๓๒,๑๕๐  ตัน  ขอกู้เงิน ธกส. ๒๔๐ ล้านบาท

ขณะนี้มีสหกรณ์ที่ได้รับอนุมัติเงิน กู้ ธกส.จำนวน ๔ แห่ง เป็นเงิน ๑๕๖ ล้านบาท ผลรวบรวมข้าว ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวม ๑,๑๙๑.๔๕  ตัน มูลค่า ๑๒.๐๘ ล้านบาท ได้แก่

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.นครพนม จำกัด ได้รับอนุมัติเงินกู้จากธกส.  ๔๐ ล้านบาท ผลรวบรวมข้าว ๕๖๐ ตัน มูลค่า  ๕.๕๗ ล้านบาท  ราคารับซื้อข้าวหอมมะลิความชื้นไม่เกิน ๑๕ % ๑๒,๕๐๐ บาท  ราคาโรงสีใกล้เคียง  ๑๒,๐๐๐ บาท  ซึ่งสหกรณ์ฯมีแผนเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี การผลิต ๒๕๖๐/๖๑ โดยจะรวบรวมข้าวหอมมะลิ ๘,๐๐๐ ตัน ข้าวเหนียว ๑,๐๐๐ ตัน เพื่อดูดซับปริมาณข้าวที่จะออกมาปริมาณมากของเกษตรกรในจังหวัดนครพนม

สหกรณ์การเกษตรศรีสงคราม จำกัด  ได้รับอนุมัติเงินกู้จากธกส. ๓๖ ล้านบาท  ผลรวบรวม ๔๔๐  ตัน มูลค่า ๔.๕๐ ล้านบาท  ราคารับซื้อข้าวหอมมะลิความชื้นเกิน  ๑๕ % (ข้าวสด)  ๑๐,๓๗๔  บาท  ซึ่งสหกรณ์การเกษตรศรีสงคราม จำกัด รวบรวมข้าวส่งให้โรงสีเกาะแก้วเจริญธัญญา โดยโรงสีรับซื้อราคานำตลาดกิโลกรัมละ  ๒๕ สตางค์

สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด ได้รับอนุมัติเงินกู้จาก ธกส.   ๔๐  ล้านบาท  ผลรวบรวมข้าว ๑๙๑.๔๒ ตัน มูลค่า ๒.๐๑ ล้านบาท  ราคารับซื้อข้าวหอมมะลิความชื้นเกิน  ๑๕ % (ข้าวสด)  ๑๐,๕๔๐  บาท

และสหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด ได้รับอนุมัติเงินกู้จาก ธกส. ๔๐ ล้านบาท  จะเปิดจุดรวบรวมข้าว วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ส่วนสหกรณ์อื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

สถานการณ์ข้าว ณ ปัจจุบัน คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ จะมีปริมาณข้าวออกมาปริมาณมาก  และสหกรณ์ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกร โดยสหกรณ์มีอุปกรณ์การตลาดที่ทันสมัย เครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง มีการบริการที่ดี และราคารับซื้อที่นำตลาด ทำให้สมาชิก/เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่น และพึงพอใจในด้านการบริการ ด้านราคา  อีกทั้งกำไรจากการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวของสหกรณ์ จะมีการปันผลคืนสมาชิกในรูปเงินเฉลี่ยคืนจากส่วนธุรกิจและเงินปันผลจากหุ้นเมื่อสิ้นปี  อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งและความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต