คนจนอยากให้ช่วยค่าน้ำ-ไฟมากสุด ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร-ใช้จ่ายต่ำกว่า 3 พัน/เดือน

สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานผลสำรวจข้อมูล ผู้มีรายได้น้อย อยากให้รัฐลดค่าน้ำค่าไฟมากสุด 82% รองลงมา ลดราคาสินค้า เพิ่มเบี้ยคนชรา ส่วนใหญ่ 34% มีค่าใช้จ่ายในบ้านต่ำกว่าเดือนละ 3,001 บาท

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงผลสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ จัดเก็บข้อมูลได้มากถึงจำนวน 13.43 ล้านคน หรือ 94.8% ของผู้มี รายได้น้อย จำนวน 14.16 ล้านคน ส่วนใหญ่ต้องการ ให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือใน 5 อันดับแรก คือ
1. ช่วยลดค่าสาธารณูปโภค ทั้งค่าไฟฟ้าและน้ำประปา 82% 2. ลดภาระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน 66% 3. ลดภาระค่ารักษาพยาบาล ค่าดูแลสุขภาพ 47.2% 4. เพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา 39.5% และ 5. ลดภาระค่าอุปกรณ์การศึกษาของลูกหลาน 30.7%
นอกจากนี้ ยังมีความต้องการอื่นๆ เช่น จัดหาอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง จัดให้มีประกันอุบัติเหตุ ช่วยผู้มีรายได้น้อยจริงๆ ให้เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมายังเข้าไม่ถึง โดยเฉพาะเบี้ยยังชีพ คนชรา ต้องการให้ช่วยหางานให้ทำในภูมิลำเนา จัดหาที่ดินทำกินให้ และเพิ่มทุนการศึกษาเด็กยากไร้
ส่วนการตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ ประชาชนที่ ลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 68.3% ระบุว่า มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองไม่ต้องผ่อนชำระ มีเพียง 1.9% เท่านั้นที่ยังอยู่ระหว่างผ่อนชำระ ที่เหลือระบุว่าอาศัยกับบิดา มารดา ญาติ พี่ น้อง หรืออยู่กับผู้อื่น และเช่าบ้าน มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่อาศัยอยู่บ้านพักคนชรา ด้านอาชีพของผู้ลงทะเบียน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ รองลงมาเป็นลูกจ้างเอกชนและรับจ้างทั่วไป อยู่บ้านเฉยๆ เป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน และ คนชรา เป็นผู้ว่างงาน ประกอบธุรกิจส่วนตัว นักเรียน นักศึกษา รับจ้างขับรถโดยสาร และข้าราชการ
รายงานระบุว่า ผลสำรวจหนี้นอกระบบ ส่วนใหญ่กว่า 86% ไม่มีหนี้นอกระบบ มีหนี้เพียงส่วนน้อย ผู้ที่มีหนี้มากกว่า 10,000 บาท สัดส่วนมากที่สุด 11% ส่วนภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้าน คนส่วนใหญ่ 34% มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเดือนละ 3,001 บาท ส่วนมีค่าใช้จ่ายมากกว่าเดือนละ 10,000 บาท มีสัดส่วนน้อยเพียง 4.3% เท่านั้น
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีข้อเสนอแนะให้ผู้มีรายได้น้อยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด