“กรมชลฯ”เร่งพัฒนา3แหล่งน้ำรองรับเขตศก.พิเศษตากเศรษฐกิจพิเศษตาก

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลฯได้ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเรื่องน้ำรองรับความต้องการที่จะเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต

รวมทั้งหาแนวทาง การพัฒนาและบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ และพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีพื้นที่การศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 21 ตำบล 5 อำเภอของจังหวัดตาก ประกอบด้วย อ.แม่ระมาด อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.วังเจ้า และอ.เมือง

นายสมเกียรติ กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าวในปัจจุบัน มีทั้งหมด 62 โครงการ สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 29.45 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นเพียง 0.56% ของปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยในพื้นที่โดยมีพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์ทั้งหมด 81,825 ไร่ คิดเป็น 9.43% ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดเท่านั้น

ส่วนโครงการตามแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำเขตเศรษฐกิจพิเศษตากที่เคยศึกษาเบื้องต้นไว้นั้น มีทั้งหมด 153 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางจำนวน 21 โครงการ และ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กอีก 132 โครงการ สามารถเก็บกักน้ำรวมกันได้ 366.17 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์รวม 384,629 ไร่ คาดว่าจะใช้งบลงทุนทั้งหมดประมาณ 24,690.93 ล้านบาท

“ในการศึกษาในครั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกโครงการที่มีความสำคัญในระดับต้นและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละเมาตอนกลาง-บ้านห้วยยะอุ ตัวเขื่อนจะสร้างกั้นห้วยแม่ละเมา สาขาของแม่น้ำเมยที่บ้านห้วยยะอุ ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานได้ 70,000 ไร่ ใช้งบการก่อสร้างประมาณ 1,415 ล้านบาท พื้นที่อ่างเก็บน้ำและพื้นที่หัวงานตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จะต้องดำเนินการศึกษาอีไอเอ 2.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอุ้มเปี้ยมตอนบน ตัวเขื่อนสร้างกั้นห้วยอุ้มเปี้ยม ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของห้วยแม่ละเมา ที่หมู่ 2 บ้านแม่ละเมา ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จังหวัดตาก จะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 38,000 ไร่ ใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 5,084 ล้านบาท และ3.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กึ๊ดหลวงตอนบน ตัวเขื่อนสร้างกั้นห้วยแม่กึ๊ดหลวง ลำน้ำสาขาของห้วยแม่ละเมา ที่หมู่ 12 บ้านใหม่พัฒนา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก จะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ ใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 268 ล้านบาท “นายสมเกียรติกล่าว