3สมาคมมันฯเสนอรัฐจ่ายไร่ละพัน จูงใจเกษตรกรชะลอขุดมัน แก้ปัญหาราคาตก

นางสุรีย์  ยอดประจง นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย  เปิดเผยว่า 3 สมาคม ได้แก่  สมาคมการค้า มันสำปะหลัง สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง  และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง  ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้หารือและเห็นตรงกันว่ารัฐบาลควรเร่งแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำใน ขณะนี้  โดยจะเสนอกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลให้ชดเชยเงินให้เกษตรกรที่ขาดทุนในฤดูกาลที่แล้วเช่นเดียวกับข้าว อัตราไร่ละ  1,000 บาท เพื่อลดปัญหาการเร่งขุดหัวมันสดออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วง 2 เดือนจากนี้

นอกจากนี้ เสนอให้ภาครัฐต้องเข้มงวดการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านโดยให้ทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  และกำหนดให้นำเข้าได้เฉพาะด่านถาวร หรืออาจจะใช้วิธีกำหนดโควตาการ นำเข้า

“ขณะนี้ราคามันสำปะหลัง กิโลกรัมละ1.30 บาท จากลดลงจากกิโลกรัมละ 2 บาท จากช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ประกอบกับเกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนมา 2 ฤดูกาลผลิตตั้งแต่ปี2557/58 จากผลกระทบภัยแล้งและผลผลิตมันไม่ได้คุณภาพตามความต้องการตลาด จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไข “นางสุรีย์ กล่าว

counter