9 โครงการพัฒนาการศึกษา 5 จว.ใต้

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การศึกษา สถานะทางสังคมของไทย เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความแตกต่างทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม อันเป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่รัฐจัดให้ ดังนั้นสำนักงาน กศน.จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดมา และเห็นชอบให้จัดโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ
1. จัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ 2. ฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 3. ส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้ 4. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ 5. มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพเพื่อคนชายแดนใต้ 6. ก่อสร้างวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส 7. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอยู่ในส่วนของงบบูรณาการการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อีก 2 โครงการ คือ โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ชายแดนใต้ และโครงการเยาวชนสานสัมพันธ์ลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด