มทร.ธัญบุรี ชูความรู้เทคโนคหกรรม ลงพื้นที่ภาคอีสาน-ยกระดับคุณภาพโอท็อปสายผ้า

อาจารย์จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์หาที่ปรึกษาและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก เพื่อเพิ่มการผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอท็อป ในพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโดยที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เคหะ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ประเภทของตกแต่งและของที่ระลึก คณะจึงได้รับเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปให้มีศักยภาพทางตลาดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2559
“โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น สร้างการแข่งขันที่ยั่งยืน และเป็นการผลักดันงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชน สามารถเผยแพร่และขยายผลไปสู่กลุ่มอื่นๆ อันจะนำไปสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป” อาจารย์จีรวัฒน์ กล่าว
ด้าน ผศ.ดร. อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการโดยการลง พื้นที่ไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางการพัฒนาที่ดำเนินการได้จริงของแต่ละผลิตภัณฑ์ เน้นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์ รวมกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จากนั้นจัดทำร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่จะดำเนินการพัฒนาและยกระดับ จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำผลิตภัณฑ์ตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยให้คำปรึกษาเชิงลึก จัดกิจกรรมถอดบทเรียนด้วยการติดตามผลเพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ตามต้นแบบ จากนั้นทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นกับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ณ ตลาดในประเทศหรือต่างประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด