กาแฟเทพเสด็จ 1 ผลิตภัณฑ์เด่น ในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

กรมส่งเสริมการเกษตรชวนคุณลิ้มลอง กาแฟดีของคนไทย 1 ในผลิตภัณฑ์เด่นจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ เอกลักษณ์ความหอมที่ไม่อาจห้ามใจ กาแฟกลิ่นหอมละมุนผสานกลิ่นดอกไม้ป่า ให้รสชาติของพืชตระกูลถั่วที่ผสมกันอย่างลงตัวกับน้ำผึ้ง ของขวัญสุดพิเศษจากธรรมชาติท่ามกลางสายฝน สายลมและสายหมอก บนเทือกเขาสูงของชุมชนแม่ตอนหลวง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 6- 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างทำเนียบรัฐบาล

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเทพเสด็จ  ได้เข้าร่วมในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ น้อมนำหลักการ ทฤษฏี แนวทางแก้ไข ตามที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานไว้มาปฏิบัติ โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นศูนย์การเรียนรู้และกลไกการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ทำให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยจุดเด่นของกาแฟเทพเสด็จมีคุณลักษณะแตกต่างจากกาแฟของที่อื่นๆ ในเรื่องพื้นที่การปลูก เนื่องจาก หมู่บ้านแม่ตอนเป็นหมู่บ้านต้นน้ำ ที่มีความอุดมสมบรูณ์ของดิน น้ำ และแร่ธาตุ กาแฟได้รับการดูแลและปลูกภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ซึ่งในการปลูกกาแฟร่วมกับป่าไม้ทำให้เกิดการสะสมธาตุอาหารได้เต็มที่  อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีระดับความสูงที่สุด เมื่อเทียบกับหมู่บ้านอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง คือบนเทือกเขาสูงกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล จึงทำให้กาแฟที่ได้จากหมู่บ้านแม่ตอนมีความแตกต่างของรสชาติและกลิ่นกาแฟจากแหล่งปลูกอื่นๆ

นอกจากการเข้าร่วมในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ แล้ว เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน ทำการผลิตและแปรรูปผลผลิตกาแฟอราบิก้า จนได้ผลผลิต กาแฟสารและกาแฟคั่วที่มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐานการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตกาแฟของเกษตรกร นอกจากนี้ กาแฟเทพเสด็จยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลากหลายหน่วยงาน ดังนี้ มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI (Geographical Indication) ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้ เป็นตัวการันตีได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนนี้ได้เป็นอย่างดี

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมงานและแวะชิมกาแฟเทพเสด็จ ผลิตภัณฑ์จากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มากมาย ทั้งผลิตภัณฑ์จากระบบแปลงใหญ่ และผลิตภัณฑ์จาก Young Smart Farmer ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม เพื่อสนับสนุนสินค้าคุณภาพดีจากเกษตรกร ระหว่างวันที่ 6- 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างทำเนียบรัฐบาล เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์