ม.เกษตรศาสตร์ เปิดระบบบริการ “ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย” เข้าถึงคลังความรู้การเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดระบบบริการ “ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย” เข้าถึงคลังความรู้การเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  บริการแจ้งข่าวเตือนภัย และไขปัญหาการเกษตรจากกูรูเกษตรศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรในปัจจุบัน นอกจากจะต้องต่อสู้กับการแข่งขันในตลาดโลกแล้ว ยังต้องเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การผลิตทางการเกษตรที่อาศัยเพียงประสบการณ์เดิมซึ่งได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา  ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาในยุคปัจจุบัน เกษตรกรจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ในการผลิต สามารถวางแผนบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาของเกษตรกรและการเป็นแหล่งบริการความรู้ทางการเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุด มีความสมบูรณ์ที่สุด ทันโลกและทันสมัย เพื่อให้เกษตรกรไทยนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร ด้วยฐานความรู้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน  เปิดระบบบริการ “ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย” ระบบแรกของประเทศ พร้อมสาธิตวิธีการใช้งานระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ ประธานกรรมการดำเนินการโครงการคนกล้าคืนถิ่น Dr.Sivapragasam Annamalai  CABI Regional Director Ms. Kanyakarn Nontiwatwanich  EBSCO Thailand and Indo-China Regional Manager Mr. Kittipong Supkongdee   iGroup (Asia Pacific) General Manager ผู้แทนสำนักพิมพ์ CABI,EBSCO,iGroup และ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าวให้ข้อมูล

ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย ภายใต้โครงการห้องสมุดดิจิทัลด้านการเกษตร ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการผสานความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรระบบแรกของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิใจสรรค์สร้างให้เป็นระบบบริการความรู้ออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตรที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยความสนับสนุนของโครงการด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในการขับเคลื่อนไทยสู่ Thailand 4.0 ผ่านบริการ ข่าวสารเกษตร คัดสรรเรื่องราวน่าสนใจในวงการเกษตร  ถามตอบกูรูเกษตรศาสตร์ ตอบปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร แจ้งเตือนเรื่องสำคัญด้านการเกษตรเพื่อเตรียมการเฝ้าระวัง และแหล่งความรู้ ให้บริการความรู้ด้านการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปใช้บริการได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ http://thaifarmer.lib.ku.ac.th สำหรับการถามตอบปัญหา กูรูเกษตรศาสตร์ สามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ http://thaifarmer.lib.ku.ac.th และ    ส่งคำถามผ่านไลน์ @GuruKasetsart  บริการห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย ประกอบด้วย

  • ระบบบริการคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรของประเทศไทย เป็นระบบริการความรู้จากคลังความรู้ด้านการเกษตรที่รวบรวมหนังสือ ตำรา เอกสาร บทความด้านการเกษตร ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ ทั้งที่เป็นผลงานวิจัย และบทความรู้ทั่วไป จากสื่อหลากหลายประเภท ซึ่งรวบรวมโดยศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเติมเต็มข้อมูล
  • ระบบบริการสารสนเทศเกษตรโลก เป็นระบบบริการความรู้ด้านการเกษตรจากต่างประเทศ ได้แก่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำนักพิมพ์ CABI, Ebsco, iGroup และอีกหลากหลายองค์กรจากทั่วโลก
  • ระบบบริการคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ เป็นระบบบริการความรู้ จากคลังผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า 75 ปี
  • ระบบ กูรูเกษตรศาสตร์ เป็นระบบตอบคำถามด้านการเกษตรผ่านไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ทรงความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ

นอกจากระบบบริการห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย ที่เปิดบริการให้เป็นพิเศษสำหรับเกษตรกรแล้ว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้เปิดบริการให้บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตรทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ผ่านระบบบริการ “ห้องสมุดดิจิทัลด้านการเกษตร” อีกด้วย นับเป็นมิติใหม่ของวงการเกษตรไทย โดยนักวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตรจากทั่วโลกผ่านบริการห้องสมุดดิจิทัลด้านการเกษตรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเกษตรกรไทยจะมีเพื่อนคู่คิดซึ่งเป็นกัลยาณมิตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร มีแหล่งความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรยุคใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในยุค Thailand 4.0

 

ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์/เรื่อง