กรมหม่อนไหม ชูผลสำเร็จแปลงใหญ่หม่อนผลสด จ.น่าน ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มรายได้ พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการในปี 2561

นางสุดารัตน์  วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา  อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า  จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรช่วยลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้เพิ่ม  ในส่วนของกรมหม่อนไหมได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว  โดยในปีงบประมาณ 2560   ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมด้วยระบบแปลงใหญ่  ในพื้นที่ 9 แห่ง 7 จังหวัด  ประกอบด้วย อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  อำเภอบ้านแท่น และอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์   พื้นที่รวมทั้งสิ้น  3,244 ไร่  จำนวนเกษตรกร 1,316 ราย ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการแปลงใหญ่ทั้ง 9 แปลง ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ “แปลงใหญ่หม่อนผลสด จังหวัดน่าน” ตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำรี หมู่ 12 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.น่าน  ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดได้รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์ และขอรับรองเป็นแปลงใหญ่ในปี 2559 โดยมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 167 ราย มีพื้นที่รวม 334 ไร่

อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวต่อไปว่า  กรมหม่อนไหมเข้าไปให้การสนับสนุนการดำเนินงานของเกษตรกร “แปลงใหญ่หม่อนผลสด จังหวัดน่าน” โดยเน้นถ่ายทอดความรู้การผลิตตามหลักวิชาการและวิธีการผลิตที่เหมาะสม   ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนผล  เช่น  การทำน้ำหม่อนพร้อมดื่ม  น้ำหม่อนเข้มข้น   แยมหม่อน หม่อนอบแห้ง เป็นต้น  ซึ่งผลจากการดำเนินงานหลังจากมีการรวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต(ค่าปุ๋ย  ค่าแรงงาน) ลงได้ ร้อยละ 22.80 มีปริมาณผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น  จากเดิม 141,200 กิโลกรัม/ปี เป็น 242,000 กิโลกรัม/ปี   ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากเดิมประมาณ 29,550 บาท/ราย/ปี  เป็น 50,718 บาท/ราย/ปี หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.63 นอกจากนี้ยังสามารถยกระดับแปลงใหญ่หม่อนผลสดให้ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหม่อนเพื่อผลิตผล (มกษ.1003-2555) เพื่อสร้างมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต  ช่วยจัดหาตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอนให้แก่เกษตรกร ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการตลาด และมาตรฐานสินค้า สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับซื้อและผู้บริโภคมากขึ้น

ทั้งนี้  สำหรับในปีงบประมาณ 2561 กรมหม่อนไหมจะดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมด้วยระบบแปลงใหญ่ต่อเนื่อง ทั้งในแปลงเดิมที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 จำนวน 9 แปลง  โดยเน้นการจัดทำแผนพัฒนารายแปลง การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาสินค้าหม่อนไหมให้ได้มาตรฐาน (GAP/มกษ.) และในส่วนของพื้นที่แปลงใหม่ จำนวน 16 แปลง ซึ่งประกอบด้วย อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร  อ.แม่จัน จ.เชียงราย  อ.ดอนจาน   จ.กาฬสินธุ์  อ.หนองพอก และ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด  อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร อ.บัวเชด จ.สุรินทร์  อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อ.เมือง และ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อ.เมืองชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ และ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  โดยจะดำเนินการรวมกลุ่มเกษตรกรและรวมพื้นที่ จัดทำข้อมูลแปลงและแผนการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านหม่อนไหม จัดทำแปลงหม่อน/โรงเลี้ยงไหมต้นแบบ  และ ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม