มรภ.สงขลา ปั้นเยาวชนจว.ชายแดนใต้ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์-สร้างสันติสุข

ดร. อาชารินทร์ แป้นสุข อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) วิทยาเขตสตูล ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการสร้างความเข้าใจกลุ่มเครือข่ายชายแดนใต้ในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับเยาวชน ในการประชาสัมพันธ์เชิงบวกของเครือข่ายภาคประชาสังคม เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการดังกล่าว ว่า การสื่อสารมวลชนภาคประชาสังคมในพื้นที่ เป็นการสื่อสารเพื่อก่อเกิดความรัก ความเข้าใจ นำไปสู่สันติสุขในชายแดนใต้ ก่อเกิดวัฒนธรรม การปรองดอง การประนีประนอม และเป็นช่องทางหนึ่งของการแก้ไขวิกฤตความไม่สงบ

กลุ่มเครือข่ายชายแดนใต้ฯ ประกอบด้วยเครือข่ายเยาวชนมหาวิทยาลัยที่มีภูมิลำเนาหรืออาศัยในพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในบริบทของการสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จชต.) ของรัฐบาล เป็นการประชาสัมพันธ์สื่อกลางของการพูดคุยเพื่อสันติสุข ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของสื่อภาคประชาสังคมเยาวชนในพื้นที่ ทำให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขระหว่างรัฐ และกลุ่มผู้เห็นต่างได้มีการสื่อประชาสัมพันธ์ในการรับรู้ข่าวสาร โดยมีเป้าหมายเมื่อทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลง ร่วมกันแล้ว คือการดำเนินสื่อประชาสัมพันธ์เชิงบวกขององค์กรภาคประชาสังคมภาคเยาวชนที่สามารถเชื่อมโยงกับองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ และชายแดนใต้

“ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ก่อเกิดเยาวชนต้นแบบการสื่อสารกลุ่มเครือข่ายชายแดนใต้ฯ นำไปสู่ความรักในพื้นที่ และการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขและองค์ความรู้สื่อภาคประชาสังคมของเยาวชนบนฐานการรับฟังความคิดเห็น ความกังวล ความคาดหวังและข้อเสนอแนะ สร้างการรับรู้การพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่กับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ พี่น้องพุทธ มุสลิม ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำ ท้องถิ่น นักวิชาการ ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน หรือเอ็นจีโอ กลุ่มสตรี เยาวชน นักธุรกิจ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ นักการเมือง นักธุรกิจ สื่อสารมวลชน ประชาชนระดับรากหญ้า และต้นแบบการสื่อสารในกระบวนทัศน์ใหม่ของกลุ่มเครือข่ายชายแดนใต้ฯ มีเพจติดต่อสื่อสารสำหรับเยาวชนในการประชาสัมพันธ์เชิงบวกของเครือข่ายภาคประชาสังคม” ดร. อาชารินทร์ กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด