เปิดดัชนีเกษตรตุลาคม เล็งทิศทางสินค้าพฤศจิกายน ข้าว ข้าวโพด มัน กุ้งขาว ราคาปรับสูงขึ้น

สศก. ระบุ ดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนตุลาคม 60 ลดลงร้อยละ 3.96 คาด พฤศจิกายน แนวโน้มรายได้ เกษตรกร ยังลดลงร้อยละ 4.61 เมื่อกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาที่ปรับตัวลงของยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และ ไข่ไก่ ในขณะที่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และกุ้งขาวแวนาไม ราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือน ตุลาคมที่ผ่านมา

นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนตุลาคม 2560 พบว่า ลดลงร้อยละ 2.42 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ตุลาคม 2559)  โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น และภาวะการค้ายังชะลอตัวต่อเนื่อง  ราคาจึงเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ  ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากภาวะการค้ายังชะลอตัวและสต็อกน้ำมันอยู่ในเกณฑ์สูง และ สุกร ราคาลดลงเนื่องจากภาวะฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคชะลอตัว

สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่  มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการทั้งในและต่างประเทศที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการร่วมมือกันระหว่าง 3 สมาคมมันสำปะหลัง ในการกำหนดราคาขั้นต่ำสำหรับส่งออกมันเส้น โดยไม่ขายตัดราคากัน  ไก่เนื้อ ราคาไก่เนื้อสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดสอดคล้องกับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และกุ้งขาวแวนนาไม ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปเพื่อการส่งออกสูงขึ้น

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 2560 พบว่า ลดลงร้อยละ 1.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี    ที่ผ่านมา (ตุลาคม 2559)  สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และลองกอง  ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา สับปะรด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาว แวนนาไม ทั้งนี้ ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนตุลาคม 2560 ลดลงจากเดือนตุลาคม 2559 ร้อยละ 3.96 เป็นผลมาจากดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลง

หากมองผลวิเคราะห์แนวโน้มดัชนีสินค้าเกษตร พบว่า เดือนพฤศจิกายน 2560 แนวโน้มรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร คาดว่าจะลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2559 ร้อยละ 4.61 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 5.19 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ในขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.61 โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่

แนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำคัญเดือนพฤศจิกายน 2560  พบว่า ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียว คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สศก. และ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคม ผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และสภาเกษตรกร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวที่แท้จริงตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้ง 20 จังหวัด พบว่า

ข้าวหอมมะลิ ปี 2560/61 มีผลผลิตประมาณ 7.16 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายข้าวครบวงจรที่ตั้งไว้

ข้าวเหนียวนาปี ปี2560/61 มีผลผลิตประมาณ 5.73 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมเช่นเดียวกัน จึงส่งผลให้แนวโน้มราคาปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีนโยบายจำนำยุ้งฉางภายใต้โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2560/61 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยกำหนดราคารับจำนำที่ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง อยู่ที่ 10,800 บาทต่อตัน ซึ่งได้รับการตอบรับดีโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีโรงสีนอกพื้นที่เข้ามารับซื้อข้าวหอมมะลิในภาคอีสาน ส่งผลให้ราคาดีดตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดว่า ดัชนีราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาวปริมาณฝนลดลง ส่งผลให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความชื้นที่ลดลง ประกอบกับมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านโมเดลไตรภาคีเชื่อมโยง รับซื้อผลผลิต และโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรเพื่อการรวบรวมผลผลิต

มันสำปะหลัง คาดว่าดัชนีราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้าให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตมันเส้นสะอาดกับโรงงานเอทานอลและมีการเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรกับกลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์ กุ้งขาวแวนนาไม ดัชนีราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ส่งผลให้ราคาขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาเดือนพฤศจิกายน 2560 คาดว่ามีแนวโน้มทรงตัวและอาจปรับตัวลงจากเดือนตุลาคม 2560 ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไข่ไก่และสุกร จากผลผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้  เดือนธันวาคม 2560 คาดว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรคาดว่าอยู่ในระดับทรงตัว ด้านดัชนีราคาคาดว่า  จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า  อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และสับปะรด