สมอ.ใช้คิวอาร์โค้ดรับรองมาตรฐานให้สินค้า “โอท็อป”

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า สมอ.ได้นำนวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลด้านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ด้วยการเพิ่มคิวอาร์โค้ดในใบรับรองเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยให้ผู้ได้รับการรับรองนำไปแสดงบนฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับรองของผลิตภัณฑ์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับการรับรอง มผช.ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น

นายณัฐพล กล่าวว่า นอกจากนี้ สมอ.ได้ปรับปรุงกระบวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยลดระยะเวลาดำเนินการจาก 73 วันทำการ เหลือ 33 วันทำการ เริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยการลดขั้นตอนนี้ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ยื่นคำขอ ความพร้อมของสถานประกอบการ อาทิ จะต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และต้องมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพียงพอสำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจสอบตามที่มาตรฐานกำหนด อย่างไรก็ตาม นอกจากความรวดเร็วแล้วจะเน้นความโปร่งใสในการตรวจสอบด้วย

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน