“กรมชลฯ” เร่งระบายน้ำจากทุ่งลุ่มต่ำเร็วกว่าแผนเตรียมพร้อมให้เกษตรกรเพาะปลูกช่วง ธ.ค.

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกข้าวให้เร็วขึ้นจากเดิม เพื่อป้องกันความเสียหายของผลผลิตที่อาจเกิดจากปัญหาน้ำท่วม และพื้นที่ทุ่งลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จยังสามารถใช้เป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำส่วนเกินเพื่อช่วยในการบริหารจัดการน้ำได้อีกทางหนึ่ง โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 13 ทุ่งทั้งพื้นที่ตอนบนลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นที่ทุ่งบางระกำ ตามแผนงานโครงการบางระกำโมเดล 60 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีพื้นที่น้ำท่วม 240,000 ไร่ ปริมาณน้ำที่อยู่ในคลองส่งน้ำและทุ่งนา จำนวน 500 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีแผนการระบายน้ำออกจากทุ่งจำนวน 400 ล้าน ลบ.ม. และเก็บกักไว้ในระดับเก็บกักของคลองส่งน้ำ 100 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเป็นต้นทุนน้ำในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปัจจุบันพื้นที่น้ำท่วมลดลง เหลือประมาณ 80,000 ไร่ ปริมาณน้ำค้างทุ่งจำนวน 152 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำแล้ว 348 ล้าน ลบ.ม หรือคิดเป็น 87% เหลือปริมาณน้ำที่รอระบายน้ำอีก 52 ล้าน ลบ.ม. หรือ 13% คาดว่าอีก 4 วัน จะสามารถระบายน้ำปริมาณดังกล่าวได้ทั้งหมด ซึ่งเร็วกว่าแผนการระบายน้ำที่วางไว้ให้แล้วเสร็จในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ที่มา : มติชนออนไลน์