เด็กนักเรียนเฮ! ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาทุนประเดิม 1 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ…..เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผูhขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครู โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4.3 ล้านคน 6 กลุ่มเป้าหมาย โดยมีแหล่งเงินทุน ประกอบด้วย

1.รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิมจำนวน 1 พันล้านบาท 2.เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้รายปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หรือ 2.5 หมื่นล้านบาท ของเงินงบประมาณแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยให้สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังไปหาข้อยุติอีกครั้ง

3.เงินที่ผู้เสียภาษีเงินได้บริจาคให้กับกองทุน ปีละไม่เกิน 5 พันบาท ทั้งนี้สามารถนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาคแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาและไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิสำหรับนิติบุคคล 4.เงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 5.เงินที่ได้จากกรออกสลากการศึกษา และ 6.เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้

ทั้งนี้ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 12 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งครม.แต่งตั้ง จำนวน 1 คน เป็นประธาน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญกำหนดให้จัดตั้งกองทุน ฯ ให้เสร็จภายใน 1 ปี

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ