ศธ.น้อมนำพระปณิธานในหลวงร.9 มุ่งเป้าพัฒนาคน-ช่วยผู้ด้อยโอกาส-คนชายขอบ

 รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดงานการประชุมทางวิชาการ Education for Sustainable Development (ESD) International Forum 2017 การศึกษาเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนกับการพัฒนาครูและการเรียนรู้ เรื่อง “Professional and Learning Development For ESD” ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนด้วยการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาเข้าถึงและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า แม้แต่ผู้ที่ด้อยโอกาสและพื้นที่ห่างไกลจากการคมนาคม พระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ ร่วมสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสอนหนังสือให้กับประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกร
“สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติให้เราได้เห็น คือการรับฟัง การสัมผัส เมื่อเห็นแล้วจึงคิด วิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหา ซึ่งแนวทางนี้ถือเป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Active learning) เป็นวิธีจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนโดยการลงมือทำ ได้คิด ได้สร้างสรรค์ในกระบวนการคิดของตัวเอง อันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs)” ม.ล.ปนัดดา กล่าว
ในอีก 15 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพพลเมืองให้มีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทุกด้านในระยะยาว การศึกษาและการเรียนรู้ จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย โดยให้ทุกคนมีการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อย่างทั่วถึง อย่างเท่าเทียม ในทุกช่วงวัย

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด