ผลวิจัยชี้ชัด SMEs งงอะไรคือ 4.0

รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวในงานสัมมนาวิชาการ “Business 4.0 : Readiness and Roadmap” ในโอกาสครบรอบ 79 ปีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทางคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยสำรวจผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 อุตสาหกรรม คือ เกษตรและอาหาร ท่องเที่ยวและบริการ และสุขภาพ จำนวน 275 ราย พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ และที่เข้าใจถูกต้องมีน้อยมาก ดังนั้น สถาบันศึกษามีส่วนต้องสนับสนุนนโยบาย ทั้งนี้ ผลวิจัยสรุปได้ว่า การจะขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปถึง 4.0 จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการไม่เข้าใจ 4.0
โดยผู้ประกอบการเข้าใจความหมาย เป้าหมาย แนวทางของนโยบายเพียง 37% ภาพรวมความพร้อมผู้ประกอบการอยู่ระดับน้อยถึงปานกลางที่ 2-2.5 และยังเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยผู้ประกอบการเชื่อว่าเป็นนโยบายที่ดี แต่ไม่มั่นใจในทิศทางรัฐ ซึ่งอนาคตจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญ หากเป็นความท้าทายการปรับองค์กรเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สะท้อนว่าปัจจุบันแต่ละอุตสาหกรรมเกิดการแข่งขันด้านคุณภาพมากขึ้น มีการสร้างแบรนด์ ต่างจากเดิม
นายสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดอีคอมเมิร์ซเติบโตก้าวกระโดด พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน แต่พบรัฐตีโจทย์ธุรกิจใหม่อย่าง startup ไม่ชัด บางธุรกิจที่ไม่ใช่บริการ แต่อยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มเดียวกัน ทำให้มีช่องว่างภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะกฎหมายยังเป็นแบบเดิมและไม่ชัดเจน
นายนพพล อนุกูลวิทยา ผู้ก่อตั้ง TakeMeTour กลุ่ม startup ท่องเที่ยว มองว่า ธุรกิจท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเติบโตถึง 20% ของจีดีพี และอนาคตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอาจจะเข้ามาแทนที่ภาคเกษตร ธุรกิจนี้มาพร้อมการรุกตลาดออนไลน์ แต่ธุรกิจเหล่านี้ยังไร้ทิศทางการผลักดันจากภาครัฐ ประกอบกับกฎหมายไม่เอื้อต่อการลงทุน ธุรกิจ startup เหล่านี้จึงไม่ได้จดทะเบียนในไทย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 – วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560