เปิดร้าน Q4U แหล่งรวมสินค้าเกษตรมาตรฐาน ในงานแสดงนิทรรศการและแสดงสินค้า

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ประชาสัมพันธ์แนวคิดร้าน  Q4U แหล่งรวมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน  เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภครู้ เข้าใจ และเลือกอาหารปลอดภัย พร้อมเป็นตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า มกอช.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยได้ผลักดันและส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ได้แก่ การปฏิบัติในระดับฟาร์มให้ได้มาตรฐาน GAP โรงงาน/โรงสีให้ได้มาตรฐาน GMP สินค้าเกษตรปลอดภัยและตามสอบย้อนกลับได้ด้วยระบบ QR Trace รวมถึงพัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้ามาตรฐานผ่านระบบตลาดออนไลน์ (Digital farm) ทั้งนี้ สินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะกำหนดให้แสดงเครื่องหมาย Q เพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร

เลขาธิการ มกอช. กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่ผ่านโครงการต่างๆ ทำให้มีผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (สินค้า Q) ที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและต่อเนื่องจากตลาดออนไลน์ dgtfarm  ให้เป็นที่รู้จักอย่างชัดเจน  รวมทั้งได้มีแหล่งรวมสินค้าเกษตรมาตรฐานที่ให้ผู้บริโภคเข้ามาชมและซื้อสินค้าได้  เป็นจุดเชื่อมต่อให้กับผู้บริโภค ผู้ซื้อและผู้ขาย มกอช.จึงได้จัดตั้ง Q4U Shop  เพื่อให้เป็นแหล่งรวมสินค้าที่ได้มาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นศูนย์กลางระหว่าง เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ได้มาชมเลือกซื้อสินค้า ขณะเดียวกันก็ยังจัดมุมให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรเกษตร อาทิ GAP GMP Organic (อินทรีย์) เป็นต้น เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมร้าน Q4U ได้มีความรู้ความเข้าใจในสินค้าเกษตรปลอดภัยมากขึ้น  ขณะเดียวกันก็จะเป็นตลาดอีกช่องหนึ่งให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยด้วย

เลขาธิการ มกอช. กล่าวด้วยว่า เพื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบร้าน Q4U แหล่งรวมสินค้าเกษตรมาตรฐาน ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  มกอช.จึงได้เปิดร้าน Q4U ในงานนิทรรศการและแสดงสินค้า อาทิ ตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม “ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”  งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะได้ประชาสัมพันธ์ร้าน Q4U ให้เป็นที่รู้จักแล้ว ยังเป็นการรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจ และสนใจในสินค้าเกษตรมาตรฐานมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งความปลอดภัยด้านอาหารต่อไป