กรมทางหลวงทุ่ม 8 หมื่นล้าน ผุดมอเตอร์เวย์ ‘โคราช-ขอนแก่น’ ลดวิกฤตจราจร-เชื่อมศก.อินโดจีน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน ที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 นครราชสีมา-ขอนแก่น มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้นำชุมชน และประชาชนในแนวเขตศึกษาโครงการ จำนวนกว่า 300 คน รับฟังการชี้แจงจาก นายเสกสิทธิ์ ศิริไวทยพงศ์ ผู้จัดการโครงการ และผู้แทนกรมทางหลวง ตามกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการ โดยเฉพาะข้อกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ

นายเสกสิทธิ์กล่าวว่า โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 หรือมอเตอร์เวย์สายนครราชสีมา-ขอนแก่น เป็นโครงการตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พ.ศ. 2560-2579 และเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-หนองคาย เป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา ปัจจุบันกรมทางหลวงกำลังดำเนินก่อสร้างและกำหนดแผนเปิดให้บริการปี 2563 ซึ่งมีลักษณะโครงข่ายวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ สิ้นสุดทางที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับตอนบนได้เป็นระบบ เป็นโครงข่ายหลักการคมนาคมทางถนนรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคอินโดจีน ช่วยกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาค จะเป็นทางเลือกที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบทางหลวงที่อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการขนส่ง เนื่องจากเป็นทางหลวงมาตรฐานสูงและควบคุมการเข้า-ออกอย่างสมบูรณ์ สนับสนุนการท่องเที่ยว ลดปัญหาจราจรคับคั่งบนทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ และเขตเมืองนครราชสีมาในอนาคต

“พื้นที่การศึกษาโครงการครอบคลุมพื้นที่แนวเส้นทางเลือก รวมทั้งสิ้น 282 ตำบล 43 อำเภอ ในเขต จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม และขอนแก่น มีจุดเริ่มต้นบริเวณ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สิ้นสุดในเขต อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ 8 หมื่นล้านบาท จึงต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน กำหนดแผนการศึกษาและดำเนินก่อสร้างรวม 8 ปี คาดเปิดให้บริการประมาณปี 2568” นายเสกสิทธิ์ กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน