ร่วมมือวิชาการครูอาชีวะลาว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รศ.ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. กับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา ประเทศลาว

สืบเนื่องมาจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) แก่ผู้บริหารด้านอาชีวศึกษาจากประเทศลาว จำนวน 10 คน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ลาวแผนงานด้านอาชีวศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารและจัดการด้านอาชีวศึกษา และเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาของลาวมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ขอความร่วมมือจาก มจพ. ให้พิจารณารับผู้รับทุนรัฐบาลไทยทั้ง 10 คน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

มจพ. สนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวเพิ่มอีก 2 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 คน โดยจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อความมีศักยภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองแห่งให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560