สกก.พรหมพิราม เปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกช่วยเกษตรกร

นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2 ว่า จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนนการเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61 เพื่อขับเคลื่อนงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวตามนโยบายของรัฐบาล โดยการบูรณาการร่วมกันของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรได้มีอำนาจการต่อรองมากขึ้น แก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำในพื้นที่ โดยใช้กลไกสหกรณ์เป็นตลาดรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรม ทั้งในด้านราคา การชั่งน้ำหนัก การวัดความชื้น การหักสิ่งเจือปน และไม่ถูฏเอารัดเอาเปรียบ โดยเปิดตลาดรับซื้อข้าวเปลือกตามเกณฑ์คุณภาพข้าวที่กำหนดในราคานำตลาด สูงกว่าตันละ 100-200 บาท เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ราคาดียิ่งขึ้น

ด้าน นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ได้กำหนดราคารับซื้อไว้ที่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตันละ 12,150 บาท ส่วนข้าวเปลือกเจ้า รับซื้อในราคาตันละ 7,200 บาท ที่ระดับความชื้น 15% โดยสหกรณ์ฯ ได้เปิดราคาซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรรายแรกที่นำข้าวเปลือกหอมมะลิมาจำหน่าย ในราคาตันละ 11,700 บาท ความชื้น 25% ทำให้เกษตรกรเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ที่ได้นำผลผลิตข้าวของตนเองมาขายผ่านตลาดรับซื้อข้าวของสหกรณ์

“ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ มีแผนการรวบรวมรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61 จำนวน 15,000 ตัน/ปี จากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป โดยการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกเพื่อการจัดจำหน่าย การคัดเกรดตามคุณภาพข้าวเพื่อผลผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ และการแปรรูปข้าวสาร เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย” นายสมศักดิ์ กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด