ส่งออกไทยโตแรง

มูลค่าการส่งออกไทยเดือนตุลาคม ขยายตัว 13.1% YOY โดยเติบโตดีในเกือบทุกกลุ่มสินค้าและตลาดส่งออกสำคัญ นำโดยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน อาทิ น้ำมันสำเร็จรูป ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ที่เติบโต 42% YOY และ 47.0% YOY ตามลำดับ

ทั้งนี้ การส่งออกรวมใน 10 เดือนแรกของปีเติบโตกว่า 9.7% YOY
มูลค่าการนำเข้าตุลาคม เติบโตต่อเนื่องที่ 13.5% YOY จากการนำเข้าสินค้าในกลุ่มสินค้าเชื้อเพลิงที่เติบโตกว่า 47.7% YOY ตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ การนำเข้ารวมใน 10 เดือนแรกของปีเติบโตกว่า 14.6% YOY
คาดมูลค่าการส่งออกทั้งปี 2017 และ 2018 จะขยายตัวที่ 8.5% และ 4.2% ตามลำดับ โดยภาคการส่งออกในปี 2018 จะได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยด้านปริมาณเป็นหลัก เนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักที่มีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่องในปี 2018 จะส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมหลักจากไทยเติบโตได้
นอกจากนี้ อุปสงค์จากภาคครัวเรือนในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักและกลุ่มอาเซียนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีนโยบายกระจายรายได้ ก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยขยายตัวได้สูงต่อเนื่องจากปี 2017
อย่างไรก็ดี ภาคการส่งออกในระยะต่อไปอาจถูกกระทบจากราคาน้ำมันที่จะไม่ได้มีอัตราการเติบโตที่สูงมากนัก ทำให้สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 17% ของการ ส่งออกทั้งหมด มีแนวโน้มเติบโตชะลอลง
ในขณะเดียวกัน สินค้าโภคภัณฑ์ก็อาจถูกกดดันจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทที่มีแนวโน้มหดตัว และค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคอาจกระทบความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาของผู้ส่งออก
คาดว่ามูลค่าการนำเข้าทั้งปี 2017 และ 2018 จะขยายตัวที่ 13.0% YOY และ 7.2% ตามลำดับ ทั้งนี้ การนำเข้าในปี 2018 จะเติบโตตามความต้องการสินค้าวัตถุดิบและสินค้าทุน ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวตามการลงทุนในประเทศที่คาดว่าจะ ฟื้นตัวดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม การนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงอาจถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่จะไม่ได้มีอัตราการเติบโตที่สูงมากนักเมื่อเทียบกับปี 2017

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์