กศน.ปลื้มนานาชาติจัดสัมมนา-ดูงาน แนวศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต-ชี้จุดเด่นรัฐบาลหนุน

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการกศน. กล่าวว่า สำนักงาน กศน. ร่วมกับ สมาคมการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาผู้ใหญ่แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกใต้ (Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education: ASPBAE) จัดสัมมนาทางวิชาการและการศึกษาดูงานในหัวข้อ Study Exchange on Youth and Adult Education in a Lifelong Learning System ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนและผู้ใหญ่ ในเรื่องศูนย์การเรียนชุมชน ระบบหน่วยกิต กลไกการรับรองคุณวุฒิ รวมถึงภาพรวมของระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทย

การสัมมนาวิชาการดังกล่าว มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์กร ASPBAE เข้าร่วมประชุม จำนวน 38 คน จากหลายประเทศ อาทิ สาธารณรัฐอินเดีย รัฐเอกราชซามัว สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มองโกเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สาธารณรัฐคีร์กีซ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน รวมทั้งประเทศไทย
ในโอกาสนี้ บุคลากรของสำนักงาน กศน. ได้ร่วมบรรยายในเวทีดังกล่าว อาทิ นางสาวปาริชาติ เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา บรรยายเรื่องระบบการศึกษาไทย และระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ภายหลังการสัมมนา นางสาวปาริชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีในเรื่องศูนย์การเรียนชุมชน รวมถึงภาพรวมของระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะเรามีกฎหมายส่งเสริม ภาครัฐสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนกิจกรรมศูนย์การเรียนชุมชนเด่นที่สุดในภูมิภาค

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด