สานสัมพันธ์วิจัยไทย – จีน สกว. จับมือ NSFC จัดประชุม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 5

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ  ศ.ดร.หยาง เต่า Division Head Of Asia  ของ National Natural Science Foundation of China หรือ NSFC หน่วยงานหลัก ที่สนับสนุนทุนวิจัยแก่สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของจีน ร่วมกันเป็นประธานในการเปิดงาน The 5th  China – Thailand Joint Conference on Climate Change  อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ จ.เชียงใหม่ โดยเวทีประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการอธิบายและแลกเปลี่ยนข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือด้านการวิจัย ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนานักวิจัยของทั้งไทยและจีนติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5

โอกาสนี้ ผอ.สกว. กล่าวต้อนรับคณะนักวิจัยจากประเทศจีนและไทยที่เข้าร่วมประชุมว่า  สกว.            มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก NSFC มาร่วมมือสนับสนุนทุนผลิตนักวิจัยและผลิตองค์ความรู้ และจัดเวทีประชุมในลักษณะนี้ติดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 5  หลังจากที่ สกว. และ NSFC เห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการวิจัย เพื่อความเข้มแข็งในการแก้ปัญหาและตั้งรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  โดยมีความร่วมมือกันสนับสนุนการวิจัยและวิจัยผ่านการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 องค์กร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 – 2561  ที่มีการแบ่งเป็นความร่วมมือ 2 ระยะ  และในการประชุมครั้งนี้ มีนักวิจัยทั้งไทยและจีนกว่า 60 คน โดยมีนักวิจัยไทยร่วมแลกเปลี่ยน­ข้อมูลจากผลการวิจัยจำนวน 6 โครงการ

ด้าน ศ.ดร.หยาง เต่า กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดี ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นที่หลายภาคส่วนต่างให้ความสำคัญและเห็นควรให้มีการแก้ไขเพื่อยังผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการแก้ปัญหาด้านการเกิดภัยพิบัติที่มีแน้วโน้มจะเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนเพื่อบรรเทาและจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่าง เพราะเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องสร้างความเข้าใจถึงขอบเขตและขนาดของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยเหตุนี้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้