สนง.พัฒนาภาค 5 นทพ. เดินหน้าโครงการ “ประชารัฐ ตุ้มโฮม สามัคคี ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว”

วันที่ 30 พ.ย. ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายการจัดทำโครงการประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยรวมพลัง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ช่วยกันแก้ไขปัญหา ผ่านโครงสร้าง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยกลไก “ประชารัฐ” โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหา และคิดหาแนวทางสร้างอนาคตให้กับประชาชนชาวไทย

พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงได้ให้หน่วยทหารในพื้นที่จัดทำโครงการประชารัฐ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมีหน่วยขึ้นตรงอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมีพันธกิจสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของคน ชุมชนและพื้นที่โดยสามารถดำเนินการได้ทันที เนื่องจากมีข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบอยู่แล้ว

ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนชาวไทย พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ทั้ง 30 หน่วยทั่วประเทศ จัดทำโครงการประชารัฐ ด้วยการสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นด้านการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 จึงได้จัดทำโครงการ

“ประชารัฐ ตุ้มโฮม สามัคคี ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว” ขึ้นในพื้นที่ ต.โนนสูง และ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของการทำนาให้เกษตรกรหันมาทำนาด้วยวิธีลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันพัฒนาไปสู่ ความรักความสามัคคีในชุมชน รวมทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการผลิตตามวิถีแห่งความพอเพียงให้กับเกษตรกร จนถึงขณะนี้มีสมาชิกที่รวมกลุ่มเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 183 คน มีพื้นที่แปลงนารวมแล้วกว่า 1,300 ไร่ การจัดทำโครงการฯ”

โดยพล.อ.ธงชัย ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และเรียนเชิญ นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ และส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลบักดองและเทศบาลตำบลโนนสูง กว่า 1,500 คน มาร่วมงาน โดยมีแผนที่จะดำเนินงานโครงการฯ ลักษณะนี้ในปีต่อไป ได้แก่การชุมนุมลงแขกดำนาในเดือนสิงหาคม 2561 และการลงแขกเกี่ยวข้าวในเดือนพฤศจิกายน 2561

โครงการประชารัฐที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการนั้น ได้มุ่งเน้นและยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน มาร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาขยายพล เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชนและพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองนโยบายของกองทัพไทยและรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์