วว. โชว์ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาอาหารฮาลาลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

นายสายันต์  ตันพานิช   รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และนางภัทรา  อะหมะดี พีรซะหีด ผู้อำนวยการ  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ  พร้อมด้วยนักวิจัย วว.  โชว์ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาอาหารฮาลาลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เนื่องในงานแสดงสินค้าฮาลาลและการประชุมวิชาการนานาชาติ (Thailand  Halal  Assembly 2017)  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และพันธมิตรจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ ไบเทค บางนา

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ที่จะแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาล ประเทศไทย เพื่อให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงาน ภายใต้หลักการศาสนารับรองและวิทยาศาสตร์รองรับ (SHARIAH CERTIFIES – HALAL SCIENCE SUPPORTS) อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเป็นที่เชื่อถือในตลาดโลก โดยกิจกรรมจัดภายใต้คำขวัญว่า “HALAL WISDOM : CONVERGENCE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND  ISLAMIC ARTS”