รณรงค์ใช้สารกำจัดศัตรูพืชปลอดภัย กรมส่งเสริมฯ รับมอบ อุปกรณ์ ชุดป้องกันการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช จากสมาคมอารักขาพืช ลดผลกระทบชุมชน-สิ่งแวดล้อม

นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการรณรงค์การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวิธีการกำจัดบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรอย่างถูกต้องปลอดภัย ระหว่าง       กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สมาคมอารักขาพืชไทย เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ นำไปใช้ในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในเรื่องภาชนะบรรจุภัณฑ์สารเคมีเกษตร ที่เดิมไม่ค่อยมีการพูดถึงทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญ    ซึ่งถ้าหากบริหารจัดการไม่ดี จะทำให้เกิดปัญหาปนเปื้อนในผลผลิต และสิ่งแวดล้อม ทั้งในดินและน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่สูง ซึ่งมีการใช้สารเคมีเกษตรกันมากถ้าดำเนินการกำจัดบรรจุภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง

นายสมชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับแนวทางความร่วมมือนั้น  เป็นผู้สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการใช้สารเคมี การจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรให้หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
เพื่อนำไปอบรมวิทยากรและเกษตรกร  ส่วนสมาคมอารักขาพืชไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ติดอาวุธให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำไปเผยแพร่รวมทั้งจัดทำแผนดำเนินงานร่วมกัน  โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้จัดอบรมพร้อมทั้งประเมินผลการยอมรับของเกษตรกร ทั้งนี้ สิ่งที่จะทำให้การรณรงค์ประสบความสำเร็จจูงใจเกษตรกร ให้เข้าร่วมโครงการได้ คือการผลิตพืชที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน  GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผลจากการที่เกษตรกรนำความรู้ซึ่งได้จากการรณรงค์ไปปรับใช้ปัจจัยการผลิตได้เหมาะสมถูกต้อง ช่วยลดค่าใช้จ่าย ตัวเกษตรกรมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น ส่งผลให้ความสนใจการรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“สมาคมอารักขาพืช ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการทำการเกษตรปลอดภัย จึงได้มอบอุปกรณ์ชุดป้องกันการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน 200 ชุด เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกร ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะนำไปมอบให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรปลอดภัย ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั่วประเทศ ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว