อุทัยธานีจัด “เทศกาลควายไทย” ชิงถ้วยพระราชทาน กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยร่วมแข่งคึกคัก

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่บริเวณเวทีสนามประกวดสัตว์ แยกอุทัยฯ-วัดสิงห์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี งานเทศกาลควายไทยครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2560 โดยจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และพัฒนาสายพันธุ์กระบือไปพร้อมกับการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ และไก่แสมดำ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวโลก

ภายในงานมีการจัดประกวดกระบือทั่วไป การประกวดกระบือลุ่มน้ำสะแกกรัง และการประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดไก่แสมดำ ไก่เหลืองหางขาว การประกวดเขาวัว-เขาควาย การประกวดแข่งขันกระบือน้ำหนักมากที่สุด พร้อมการจัดนิทรรศการการด้านปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการมีชีวิต โชว์สัตว์พันธุ์ดี เช่น กระบือโคเนื้อ ไก่พื้นเมืองป้องกันโรค และนิทรรศการด้านพืชอาหารสัตว์ รวมถึงการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ แก่เกษตรกรใน จ.อุทัยธานีอีกด้วย

 

ที่มา : มติชนออนไลน์