วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดอาคารหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารด้านการศึกษา ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้นนายสุรพรได้มอบวุฒิบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน การตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะ 6 เดือน จำนวน 30 รายด้วย

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เผยว่า หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส แห่งนี้ เป็นเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดตั้งขึ้นในปี 2545 เดิมตั้งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลรือเสาะ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายธีระ อัครมาศ นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะในสมัยนั้น โดยมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา ให้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ และอำเภอใกล้เคียง โดยเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็น และเป็นที่ต้องการของชุมชนในพื้นที่ อาทิ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การปลูกพืชระยะสั้น การเย็บผ้าคลุมผม การทำขนมพื้นบ้าน การตัดผมชาย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร และการซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้จบหลักสูตรดังกล่าวไปแล้ว 5,000 คน นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ปัจจุบันมีผู้เรียนในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 95 คน 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 77 คน 3. สาขาวิชาพัฒนาชุมชน จำนวน 80 คน และมีผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาไปแล้ว 1,820 คน“ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับจำนวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจในการพัฒนาอาชีพที่เพิ่มขึ้นนั้น ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงได้ขอใช้พื้นที่อาคารของโรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) และได้ของบประมาณในการซ่อมแซมอาคารดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2,490,000 บาท ใช้เวลาในการซ่อมแซมอาคารจำนวน 8 เดือน โดยแบ่งสัดส่วนเป็นห้องสำนักงานจำนวน 1 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น” นายยุทธนากล่าว นายธีระ อัครมาศ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาให้ชุมชน เพื่อพัฒนาระดับการศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาสด้านการศึกษา โดยมีหลักสูตรระยะสั้นส่งเสริมความต้องการของชุมชนพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน สามารถประกอบอาชีพและสร้างงานได้ ทั้งนี้ ยังมีหลักสูตรที่อยากนำเสนอ คือหลักสูตรการขับรถขุดดิน หรือรถแบ๊กโฮด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสมือนจริง แทนการฝึกจากรถของจริงที่มีราคาแพงหลายล้านบาท ลดค่าเชื้อเพลิง การค่าสึกหรอของเครื่องจักรกล และยังสามารถสร้างบุคลากรรองรับกับประชาคมอาเซียนที่ต้องการบุคลากรประเภทนี้ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก กรียา เต๊ะตานี