‘ถั่งเช่าสีทอง’ คว้ารางวัลเด่นงานพืชสวนแห่งชาติ

นักศึกษาปริญญาเอก สกว. พิชิตรางวัลดีเด่นสาขาพืชสมุนไพรจากงานวิจัยการเพิ่มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในเห็ดถั่งเช่าสีทอง ในงาน “พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ที่เพาะเลี้ยงในอาหารแข็งธัญพืช ซึ่งมีสรรพคุณในการสร้างภูมิต้านทานและป้องกันโรคสำคัญหลายโรค โดยเฉพาะต้านเซลล์มะเร็งและเนื้องอก โรคหัวใจ

ผศ. ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี” ซึ่งจัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่าเพื่อน้อมรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ผู้ทรงเป็น “กษัตริย์นักเกษตรกรรม” การทรงงานหนักอย่างไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากของพระองค์สามารถช่วยพัฒนาการเกษตรของไทยให้ยั่งยืน อีกทั้งพระองค์ยังทรงวางแนวทางไว้อย่างเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องด้วยข้อมูลที่รอบด้าน จนนำไปสู่การปรับปรุงเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศได้อย่างเป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่กับนักวิจัยอาวุโส ผู้ประกอบการทางด้านพืชสวนและเกษตรกร

ภายหลังการเปิดงานซึ่งมี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ผู้ร่วมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนา การนำเสนอบทความทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการ และการทัศนศึกษาดูงานทางด้านพืชสวน อันก่อให้เกิดการเสริมสร้างองค์ความรู้และเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ใน 10 สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน สาขาพืชผัก สาขาไม้ดอกไม้ประดับ สาขาไม้ผล สาขาสมุนไพร สาขาการจัดการดินและปุ๋ย สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสาขาอื่น ๆ ซึ่งมีการนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์รวมทั้งสิ้น 190 ผลงาน

สำหรับผลงานเด่นในสาขาพืชสมุนไพร นายณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา นักศึกษาปริญญาเอก ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของ สกว. ได้รับรางวัลดีเด่นจากการนำเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง “การผลิตสารคอร์ไดเซปินและอะดีโนซีนในเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงในอาหารแข็งธัญพืช” ซึ่งผลงานดังกล่าวมีความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เนื่องจากเห็ดถังเช่าสีทองมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญ คือ สารคอร์ไดเซปิน ที่มีสรรพคุณในการป้องกันและรักษาโรค เช่น ช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือด เสริมพลังให้กับร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาว สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้หลายชนิด ทำให้ร่างกายไม่ติดเชื้อโรคได้ง่าย มีฤทธิ์บำรุงไต สร้างภูมิต้านทานโรค ต้านเซลล์มะเร็งและเซลล์เนื้องอก ป้องกันโรคหอบหืด วัณโรค โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคตับอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง โรคหัวใจ รวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิต เป็นต้น

นักวิจัย พวอ.-สกว. ระบุว่าจากความสำคัญดังกล่าวทำให้ตนสนใจที่จะศึกษาสูตรอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง เพื่อให้ได้ผลผลิตและให้มีการผลิตสารคอร์ไดเซปินในปริมาณที่สูง จากผลการทดลองพบว่าผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการค้นพบสูตรอาหารที่สามารถทำให้เกิดสารคอร์ไดเซปินและสารอะดีโนซีนในเห็ดถั่งเช่าสูงที่สุด ซึ่งทำการวิเคราะห์ผลด้วยเครื่องมือแยกสารประกอบ HPLC (High Performance Liquid Chromatography) พบว่ามีค่าสูงถึง 9,350.13 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ 1857.26 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลำดับ

ทั้งนี้ การประชุมทางวิชาการพืชสวนแห่งชาติในปีนี้ได้รับความร่วมมือทางวิชาการและการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานรัฐ องค์การมหาชน ประกอบด้วย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และภาคเอกชนต่าง ๆ ในการสนับสนุนการจัดงาน สำหรับการจัดประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในปีต่อไป