อำเภอเกาะยาวจัดกิจกรรมจิตอาสาลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีวิถีเกาะยาว

       อำเภอเกาะยาว ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำหนดจัดงานวันจิตอาสาลงแขกเกี่ยวข้าว ประเพณีวิถีเกาะยาว ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560

ณ แปลงนาข้าว บ้านน้ำจืด หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อันเป็นวิถีชีวิตของคนเกาะยาว ที่มีอาชีพหลัก คือ การทำนา ให้อยู่คู่คนเกาะยาวสืบไป และเป็นการ-ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาว

นายสุรสิทธิ์  ขันติพันธุกุล นายอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า อำเภอเกาะยาว ร่วมกับ สำนักงานเกษตร-อำเภอเกาะยาว ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำหนดจัดงานวันจิตอาสาลงแขก

เกี่ยวข้าว ประเพณีวิถีเกาะยาว ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ แปลงนาข้าว บ้านน้ำจืด หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อันเป็นวิถีชีวิตของคนเกาะยาว ที่มีอาชีพหลัก คือ การทำนา ให้อยู่คู่คนเกาะยาวสืบไป ซึ่งคนเกาะยาวมีความผูกพันกับการทำนามาตั้งแต่บรรพบุรุษถึงปัจจุบัน 100 กว่าปีแล้ว จะสังเกตได้แม้กระทั่งการตั้งนามสกุล ยังบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจในการเป็นชาวนา เช่น ไถนาเพรียว ดำนาดี วงษ์นา ถิ่นนา หาญเคียว สงวนไถ วางไถคล่อง กองข้าวเรียบ ไถเอี่ยม เป็นต้น และอาจถือ

ได้ว่าแปลงนาของอำเภอเกาะยาวเป็นนาผืนสุดท้ายกลางทะเลอันดามันก็เป็นได้ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวของอำเภอเกาะยาวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นางอุษณี  เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอเกาะยาว มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดของจังหวัดพังงา เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 277 ราย พื้นที่ 927 ไร่ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว ร่วมกับหน่วยงานภาคีดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาข้าว) สมาชิก จำนวน 104 ราย พื้นที่ 420 ไร่ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการร่วมกัน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าว

ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ภายใต้การสนับสนุนและบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชน

 

                หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว โทรศัพท์ 0 7659 7127