วว.ผนึกกำลัง บ.เปรมสุขฟาร์มฯ นำผลงานวิทย์เทคโนโลยีใช้ประโยชน์ในระบบเกษตรอินทรีย์ 4.0

นายลักษณ์ วจนานวัช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และนายกฤษณ์  ธนาวณิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการว่าด้วยการส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร มาใช้ประโยชน์ในระบบเกษตรอินทรีย์ 4.0” ระหว่าง นายสายันต์  ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์  รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  (ศนก.) วว. และ ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ  นักวิจัย  ศนก.วว. กับ  นายเลิศชัย   วงษ์ชัยสิทธิ์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทเปรมสุข  ฟาร์ม  จำกัด  ในวันที่  7  ธันวาคม  2560 ณ อาคารหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงบูรณาการของทั้งสองฝ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในระบบเกษตรอินทรีย์ 4.0 โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในการนำเทคโนโลยีการเกษตรแบบแม่นยำ ปฏิบัติ ทดลอง ในการสร้างพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลคลองสิบสี่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รวมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล