วว.จับมือหน่วยงานพันธมิตร เสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการ ….ยกระดับสินค้า OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(7 ธันวาคม 2560 / โรงแรมคลาสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) จัดสัมมนา เรื่อง “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)”  บูรณาการความร่วมมือพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP  พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว.  ประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาฯ ชี้แจงว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความยินดีที่ได้นำ วทน.  มาส่งเสริม เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา  วท. ได้ดำเนินงานโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)” โดยจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ รวม 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต การยกระดับมาตรฐาน การพัฒนาและออกแบบเครื่องจักร ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติการพัฒนาตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อ OTOP จำนวนทั้งสิ้นกว่า 700 ราย นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เห็นถึงความสำคัญในการทำงานร่วมกับเครือข่ายมากกว่า 40 หน่วยงาน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร อาทิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่ให้การรับรองระบบและมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานส่งเสริมด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและขนส่ง เพื่อขยายโอกาสการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ

นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เห็นความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม เข้ามาพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้ พัฒนาสังคม และสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

“… ด้วยความพร้อมของเทคโนโลยีที่สามารถรองรับผู้ประกอบการ OTOP ทั้งด้านอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร การเกษตร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจน สินค้าของตกแต่งและของที่ระลึก ในปี 2561 นี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานเครือข่าย มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีเข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. ให้มีความเข้มแข็ง เติบโต และมีนวัตกรรมของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีรูปธรรม”  ผู้ว่าการ วว.กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับกิจกรรมภายในงานสัมมนาฯ  ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ประกอบการโอทอป ได้แก่  การเสวนา เรื่อง “ยกระดับโอทอปด้วย วทน. ได้อย่างไร”  กิจกรรม STI for OTOP Upgrade Matching เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก แก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอทอป และมีการรับสมัครผู้ประกอบการตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป  นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงนิทรรศการโชว์ผลงานหน่วยงานในเครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันการเงิน และอื่นๆ