‘ร.ร.อนุบาลบางกรวย’ ต้นแบบก้าวแห่งคุณธรรมระดับชาติ

โรงเรียนคุณธรรม เป็นนโยบายหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่จะใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะปลูกฝังให้เยาวชนของประเทศได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี มีคุณธรรม ไม่ใช่จะเรียนเก่งเพียงอย่างเดียว

โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) นนทบุรี เขต 1 เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมแกนนำ 1 ใน 5 โรงเรียนของเขตพื้นที่ฯ ที่มีผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายกำจัด คงหนู ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 กล่าวว่า ทางเขตพื้นที่ฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณธรรมอย่างมาก เพราะเล็งเห็นว่า ถ้าเราปลูกฝังด้านคุณธรรมให้กับเยาวชนตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เขาก็จะซึมซับสิ่งดี ๆ เข้าถึงจิตใจ เมื่อเติบโตขึ้นก็จะกลายเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรม ประกอบกับสถานศึกษาก็เป็นแหล่งผลิตเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ทางเขตพื้นที่ฯ จึงให้ความสำคัญกับโรงเรียนคุณธรรมอย่างมากและจะขยายผลเพิ่มขึ้นตามลำดับ

นางบุญมี จันทวีผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางกราย กล่าวว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนอนุบาลบางกรวย ได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมแกนนำของสพป.นนทบุรี เขต 1 เพราะทั้งผู้บริหารและคุณครูได้ร่วมกันค้นหาคุณธรรม อัตลักษณ์ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกนักเรียนตามคุณธรรม เป้าหมาย 3 ด้าน คือ รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และจิตอาสา จากนั้นโรงเรียนได้นำนโยบายของเขตพื้นที่ฯ ที่เน้นโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยพัฒนาคุณธรรมเป้าหมาย 5 ด้าน คือ ความพอเพียง ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความกตัญญู และอุดมการณ์คุณธรรม จนเกิดการปฏิบัติงานเป็นเลิศ คือ ก้าวแห่งคุณธรรม 12 ประการ จนเป็นวิถีชีวิตของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางกรวย และปัจจุบันนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลบางกรวย มีความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียนทั้งเรื่อง ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และจิตอาสา จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

ด.ญ.กัญญาณัฐ ชาปัญญา ประธานนักเรียนและนักเรียนแกนนำของโรงเรียนด้านคุณธรรม กล่าวว่า ได้มีโอกาสจัดทำโครงงานคุณธรรมร่วมกับเพื่อน ๆ และปฏิบัติตามโครงการก้าวแห่งคุณธรรมไปพร้อม ๆ กัน โดยยึดตามโครงการก้าวแห่งคุณธรรม 12 ก้าว ก้าวที่ 1 การก้าวสู่โรงเรียนด้วยความซื่อสัตย์ ก้าวที่ 2 การก้าวเดินเป็นระเบียบตามเส้นทางตามจุดที่กำหนด ก้าวที่ 3 การก้าวด้วยจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ก้าวที่ 4 ก้าวเดินไปเข้าแถวหน้าเสาธง และก้าวเดินออกนอกแถวด้วยการเก็บมือ ก้าวที่ 5 การก้าวเดินขึ้นลงบันไดตามลูกศร ก้าวที่ 6 การก้าวเดินไปเรียนแต่ละจุดถอดรองเท้าวางเป็นระเบียบ ก้าวที่ 7 การก้าวเดินเปลี่ยนชั่วโมงไปเรียนห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบและเป็นแถว โดยมีหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องดูแล ก้าวที่ 8 การก้าวเดินไปรับประทานอาหารและรับถาดอย่างเป็นแถว ก้าวที่ 9 การก้าวเดินไปรับประทานอาหารอย่างมีระเบียบ และพิจารณาอาหารก่อนรับประทาน ปฏิบัติตามกติกาไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ก้าวที่ 10 การก้าวเดินไปล้างถาดอาหารให้สะอาดและคว่ำผึ่งแดดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ก้าวที่ 11 การก้าวเดินไปแปรงฟันหลังอาหารตามจุดนัดพบอย่างพร้อมเพรียงกัน และ ก้าวที่ 12 การก้าวเดินกลับบ้าน ปฏิบัติตามจุดที่กำหนด

“ผลจากการที่เราปฏิบัติตามโครงการก้าวแห่งคุณธรรมไปพร้อมกัน รู้สึกว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีทุกเรื่อง เช่น ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรับผิดชอบ เข้าแถวเป็นระเบียบ เลิกพูดคำหยาบ กินอาหารไม่หกและไม่คุยระหว่างกินอาหาร พวกเราภูมิใจมากค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กิจกรรมของโครงการโรงเรียนคุณธรรมประสบความสำเร็จ” ด.ญ.กัญญาณัฐ กล่าว

ดังจะเห็นได้ว่าโรงเรียนอนุบาลบางกรวย ได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรมแกนนำของ สพป.นนทบุรี เขต 1 (1 ใน 5 โรงเรียน) และล่าสุดได้เข้ารับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมดีเด่นระดับประเทศจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มาอย่างภาคภูมิใจ

ที่มา มติชนออนไลน์