กพร. ลุยโคราช ฝึกผู้สูงวัย เปิดช่องสร้างรายได้

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มฝึกอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ การฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ สาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การแปรรูปจากกล้วย) เป็นกล้วยหอมคาเวนดิช หรือกล้วยหอมเขียว ณ บ้านหัวมุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และอีกกลุ่มเป็นการฝึกอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ ในสาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง ทั้ง 2 สาขา อบรมระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 รุ่นละ 20 คน รวม 40 คน เพื่อให้กำลังใจทั้งผู้เข้าอบรม และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ดำเนินการ อีกทั้งต้องการเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญของการพัฒนาทักษะแก่คนทำงานทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ให้มีงานทำ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นางนิตยา นพพรการต์ วิทยากรสอนสาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกตร กล่าวว่า กลุ่มที่มาสอนในครั้งนี้มีการรวมกลุ่มสมาชิกทำกล้วยฉาบกล้วยกวนส่งขายอยู่แล้ว แต่มีสมาชิกไม่เพียงพอในการผลิต บางวันสมาชิกบางรายติดภารกิจ ทำให้ทำกล้วยฉาบ-กล้วยกวนไม่เพียงพอกับที่ตลาดต้องการ ปัจจุบันมีพ่อค้า-แม่ค้ามารับซื้อกล้วยฉาบประมาณเดือนละ 1,200 กิโลกรัม ๆ ละ 80 บาท แต่ละเดือนจะมีรายได้เข้ากลุ่ม 96,000 บาท มีสมาชิกที่ร่วมกันทำประมาณ 10 กว่าคน ก็จะมีรายได้เฉลี่ยประมาณคนละ 9,000 บาท ถือว่าเป็นรายได้ที่สูงพอสมควรสำหรับการทำงานอยู่ใกล้บ้าน และต้นทุนไม่สูง

นางนงค์เยาว์ อาจนาเขียว อายุ 61 ปี เล่าให้กับทีมงานฟังว่า ปกติอยู่บ้านเลี้ยงหลาน และทาง อสม.ได้ประชาสัมพันธ์ว่ามีการฝึกแปรรูปกล้วย ซึ่งมีตลาดมารับซื้อถึงที่บ้าน และยังต้องการรับซื้ออีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งกลุ่มที่ผลิตกล้วยแปรรูปผลิตส่งตลาดไม่ทัน อีกทั้งต้องการจะหาอาชีพเสริม เพื่อให้มีรายได้มาดูแลครอบครัวเพิ่มขึ้น การแปรรูปกลัวยนั้น อุปกรณ์ต่างๆ ก็มีอยู่แล้ว ซื้อเพียงพวกวัตุดิบ เช่น กล้วยดิบ จึงลงทุนไม่เยอะ ที่สำคัญคือมีตลาดมารับซื้อถึงที่บ้าน เราไม่ต้องไปหาตลาดเอง ไม่ต้องเดินทางเพราะอายุเริ่มมากแล้ว เดินทางไม่สะดวก

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ในปี 2561 กพร.มีเป้าหมายดำเนินการพัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จำนวน 9 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ ทหารบาดเจ็บและทุพพลภาพ ชนกลุ่มน้อย คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ แรงงานตามโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ รวมจำนวน 26,800 คน เป้าหมายฝึกเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุจะอยู่ที่ 6,800 คน จะดำเนินการโดยสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพฯ และอีก 76 จังหวัด

โดยมุ่งหวังที่จะให้คนกลุ่มนี้ มีช่องทางในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สาขาการฝึกจะขึ้นอยู่กับความต้องการในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ กพร.ยังต่อยอดความรู้ด้านภาษาและการขายสินค้าออนไลน์ ให้อีกด้วย อีกด้านคือ เพิ่มโอกาสเข้าสู่ระบบการจ้างงาน ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน ตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย เพื่อการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งระบบ อธิบดีกพร. กล่าว