สกอ.ย้ำเกณฑ์คัดน.ศ.รางวัลพระราชทาน เฟ้นเรียนดีกิจกรรมเด่น-มีจิตสำนึกจริยธรรมสากล

ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา และมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่สถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 3 ปีการศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาพิการได้รับรางวัลพระราชทาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีผลการเรียน กิจกรรม และมีผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัลพระราชทาน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นประจำต่อเนื่องทุกปีการศึกษาจนถึงปัจจุบัน
เลขาธิการ กกอ.กล่าวด้วยว่า การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ ถือเป็นงานที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงยินดีพระราชทานรางวัลให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความมานะพยายามในการศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่สมควรเป็นต้นแบบของเยาวชนของชาติต่อไป
ดร. สุภัทร กล่าวต่อไปว่า ประเด็นสำคัญที่ควรตระหนัก คือ ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของสถาบัน รวมถึงกระบวนการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานของคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาระดับเขต/ภูมิภาค และของคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาพิการ ควรจะต้องให้ความสำคัญในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาโดยคำนึงถึงคุณลักษณะในทุกๆ ด้านของนักศึกษาที่สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทาน ประกอบด้วย ด้านความรู้และความสามารถ ด้านทักษะความเป็นนักคิด นักบริหารจัดการ ทักษะการเป็นผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
“รวมทั้งด้านบุคลิกอุปนิสัยเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมถึงการมีทัศนคติและค่านิยมเพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนการมีจิตสำนึกในจริยธรรมสากล” เลขาธิการ กกอ.กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด