ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ แสดงความยินดี กับ พลเอก ธงชัย สาระสุข ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำแจกันดอกไม้จากมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ แสดงความยินดีกับ พลเอก ธงชัย สาระสุข ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีความร่วมมือกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ มาหลายปี ตั้งแต่วาระ พลเอก ทวีป เนตรนิยม เป็น ผบ.นทพ.

โอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช และ พลเอก ธงชัย สาระสุข ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือร่วมกัน ในประเด็นภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในด้านต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความกินดีอยู่ดี และมีความสุข ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ร่วมกัน บรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น ซึ่ง พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่ ที่ปรึกษา ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และ รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รักษาการ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เข้าร่วมหารือด้วย

โดย พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า นทพ. มีความยินดีในการร่วมมือกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ซึ่งการช่วยเหลือประชาชนนั้น มิใช่เป็นเพียงภารกิจหรืองานในหน้าที่ แต่เป็นเสมือนคำสัญญาที่มอบไว้แก่ประชาชน ตามภารกิจหลักของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) หรือกองอำนวยการกลาง รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป.กลาง) เริ่มขึ้นเมื่อคณะรัฐมนตรี มีมติให้ก่อตั้งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2505 ในสมัย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงกับ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนั้น โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้อำนวยการ ปัจจุบันกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น “หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540 และเป็นหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปฏิบัติภารกิจเป็นไปในลักษณะการพัฒนา เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และเสริมความมั่นคงของชาติ ให้มีความคล่องตัว และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

หลังการหารือกับ พลเอก ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. แล้ว ว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ได้มอบแจกันดอกไม้จากมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ แสดงความยินดีกับ พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่ ที่ปรึกษา ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่ง พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่ ได้ร่วมงานกับ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ มาตั้งแต่ตุลาคม 2558 เมื่อครั้งรับตำแหน่ง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค. 34) จนถึงปัจจุบัน

ติดต่อประสานงาน รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ สำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 หรือ อีเมล molku@ku.ac.th หรือ ไลน์ไอดี ajmaew