“สมคิด” สั่งตั้ง 5 มิสเตอร์สินค้าเกษตร “ข้าว-ยาง-ปาล์ม-มัน-ข้าวโพด” ราคาตกต้องรับผิดชอบ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2560 ว่าจากนี้ต่อไปสินค้าเกษตรทุกตัวจะต้องมีคนรับผิดชอบ กระทรวงเกษตรฯต้องร่วมบูรณาการการทํางานร่วมกันกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแต่ละตัว ดังนั้นจากนี้ต่อไปหากเกิดปัญหาราคาสินค้าล้นตลาด ไม่ว่าจะเป็นยางพารา ข้าว ฯลฯ ส่งผลทำให้ราคาสินค้าตกต่ำ เกษตรกรขายได้ในราคาต่ำกว่าต้นทุนการเพาะปลูก จะต้องมีคนรับผิดชอบ อาทิ ข้าวราคาร่วม ต้องหาคนรับผิดชอบได้

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า นายสมคิดได้สั่งการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือเชียวชาญเกี่ยวกับสินค้าเกษตรรายสินค้าไปแต่งตั้งคนรับผิดชอบ ภายใต้ชื่อ มิสเตอร์สินค้าเกษตร 5 สินค้าเกษตร คือ มิสเตอร์ยางพารา มิสเตอร์ข้าว มิสเตอร์ปาล์มน้ำมัน มิสเตอร์มันสำปะหลัง และมิสเตอร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างกลไกการทํางานร่วมกันในรายสินค้า โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิช์ จะเป็นหน่วยงานที่แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายสินค้าที่สามารถประสานงานและบูรณาการการทํางานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

สำหรับผมในตำแหน่งอธิบดีกรมข้าว ได้รับแต่งตั้งเป็นมิสเตอร์ข้าว ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รับแต่งตั้งเป็นมิสเตอร์ยางพารา และทำงานประสานกับ กรมวิชาการเกษตร ส่วนมิสเตอร์ปาล์มน้ำมัน มิสเตอร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมิสเตอร์มันสำปะหลังยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบ โดยนายสมคิดให้แนวคิดในที่ประชุมว่า ต้องสร้างความชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการ ทั้งต้นทาง เช่น ลดพื้นที่ การสร้างอาชีพเสริมแก่ชาวสวนยาง กลางทาง เช่น การเพิ่มคุณภาพและแปรรูปยางพารา และปลายทาง เช่น การดูดซับปริมาณยางออกจากตลาด การใช้ยางในประเทศ และตลาดรับซื้อยางพารา

“ในฐานะอธิบดีกรมการข้าว ทำหน้าที่เป็นมิสเตอร์ข้าวมานานแล้ว โดยการทำงานตั้งเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ขอให้มีการบูรณาการโดยขยายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อยกระดับสินค้าข้าวของไทย การที่รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ตั้งมิสเตอร์สินค้าเกษตรเพื่อกรณีมีปัญหา จะได้ประสานและหาคนรับผิดชอบและตอบคำถามชาวนาโดยตรงได้”

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์