กยท.ลุ้นครม.เห็นชอบมาตรการแก้ปัญหายางพารา ก่อนประชุมไอทีอาร์ซี ต้นปีหน้า

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติ(กนย.)ครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมฯ เห็นชอบเสนอมาตรการและโครงการต่างๆ ทั้งโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงิน 20,000 ล้านบาท จะช่วยดูดซับปริมาณยางออกจากระบบ โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางวงเงิน 15,000 ล้านบาท จะช่วยให้ผู้ประกอบกิจการยางขยายกำลังการผลิต และใช้ยางในปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยประมาณ 35,550 ตันต่อปี และการรับซื้อยางจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 200,000 ตัน เพื่อป้อนเข้าหน่วยงานรัฐในการนำไปใช้ภายในประเทศ รวมทั้งโครงการควบคุมปริมาณผลผลิตที่มีมาตรการเร่งรัดการโค่นของภาคเกษตรกร และลดผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐ ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ล้วนเป็นแนวทางที่จะส่งเสริม และสนับสนุนการลดผลผลิตยางออกสู่ตลาด

โดยกยท.จะเสนอให้ประเทศสมาชิกสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ไอทีอาร์ซี) ประกอบด้วยไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย ทราบต่อไป เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากผ่านมติครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะมีการประชุมร่วมกันในต้นเดือนมกราคม 2561

สำหรับมาตรการหยุดกรีดยางในพื้นที่ของรัฐบาล 3 หน่วยงาน ได้แก่ กยท. กรมวิชาการเกษตร และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประมาณ 100,000 ไร่ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ซึ่งมีข้อเสนอให้รัฐบาลร่วมมือกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย ให้ช่วยดำเนินมาตรการหยุดกรีดยางในช่วงเวลาเดียวกันและปริมาณเท่ากันกับไทย จะเป็นการลดผลผลิตยางออกสู่ตลาด เพื่อกระตุ้นให้มีความต้องการใช้ยางเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ราคายางมีการขยับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย โดยกยท.ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ได้มีข้อตกลงร่วมกับไอทีอาร์ซี ที่ได้จัดการประชุมไปแล้ว เมื่อวันที่ 27–30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการกำหนดมาตรการร่วมกันของประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก ทั้งการควบคุมการส่งออกยางปริมาณ 350,000 ตัน และการบริหารจัดการการผลิตของแต่ละประเทศ โดยการดำเนินการจะเป็นไปตามสัดส่วนของพื้นที่ปลูกแต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างความต้องการใช้และปริมาณการผลิตยางของโลก

 

ที่มา : มติชนออนไลน์