เอสซีจี รับรางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมปี 60 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

เอสซีจี โดยนางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเอนเตอร์ไพรซ์ แบรนด์ แมเนจเมนท์ (ขวา) รับมอบรางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม ในงานประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 จาก นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ซ้าย) โดยเอสซีจี เป็นบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลระดับ “Award of Sustainable Excellence” ซึ่งเป็นรางวัลระดับยอดเยี่ยม ที่มอบให้แก่บริษัทที่สามารถคงมาตรฐานการรายงานระดับยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอสซีจีที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ Sustainable Development Goals (SDGs) ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีที่มุ่งมั่นตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจีในปีนี้ มีความโดดเด่นในการระบุถึงโครงสร้างการดำเนินงาน ซึ่งจำแนกออกเป็นคณะทำงานในแต่ละด้านอย่างชัดเจน มีแนวทางดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมแสดงให้เห็นถึงห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนของเอสซีจี (SCG Sustainable Supply Chain) ตั้งแต่ Upstream จนถึง Downstream ตลอดจนมีความชัดเจนของนโยบายพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและระดับสากลอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังมีการระบุและให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบการดำเนินงานขององค์กรที่อยู่ในความสนใจและมีเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ โดยเอสซีจี ได้ร่วมส่งรายงานความยั่งยืนเข้าประกวดตั้งแต่ปี 2556