กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์สหกรณ์ให้แก่นักเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์สหกรณ์ให้แก่นักเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักเรียนระดับประถมศึกษาและครูผู้สอนวิชาสหกรณ์จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร กว่า 100 คน เดินทางไปศึกษาดูงานกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนร่วมกัน