กรมปศุสัตว์ยกนิ้ว เถ้าแก่เล็กเนื้อหมูตู้เย็นชุมชน-CP Pork Shop ยกระดับความปลอดภัยในอาหาร

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบใบรับรองและตราสัญลักษณ์มาตรฐานปศุสัตว์ OK แก่เถ้าแก่เล็กเนื้อหมูตู้เย็นชุมชน CP Pork Shop ในเขตภาคตะวันออก เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 171 ราย ที่ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อผู้บริโภคในทุกชุมชนตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ปัจจุบันมีร้านจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ทั้งเนื้อสัตว์และไข่ไก่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ OK แล้ว 4,000 แห่งทั่วประเทศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้เร่งพัฒนายกระดับสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัย ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยน.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง กระทั่งครบ 4,000 แห่ง ตามเป้าหมายของปี 2560 ที่ตั้งไว้ ทั้งการรับรองรายเดี่ยวที่สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสดและร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ทั่วไป และการรับรองรายกลุ่มในห้างสรรพสินค้า และร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ในหมู่บ้าน ดังเช่น ตู้หมูชุมชนของผู้ประกอบการในลักษณะเถ้าแก่เล็ก ที่ได้แสดงเจตนารมณ์และให้ความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กำหนดอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์ยังเดินหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์สู่มาตรฐานจีเอพี (GAP) เพิ่มขึ้นทั้งโคนม โคเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดเนื้อ และสุกร พร้อมปราบปรามโรงฆ่าเถื่อนและผู้ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคและสุกร เพื่อความปลอดภัยในอาหารสู่ผู้บริโภค

“ปศุสัตว์ OK เป็นโครงการที่มุ่งสร้างมาตรฐานการผลิตสัตว์ทั้งระบบ ที่ผ่านมาซีพีเอฟและเถ้าแก่เล็กเนื้อหมูตู้เย็นชุมชนเป็นฟันเฟืองร่วมขับเคลื่อนโครงการมาตลอด โดยทุกสถานที่จำหน่ายต่างให้ความสำคัญกับมาตรฐานปศุสัตว์ OK เป็นลำดับแรก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการร่วมสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าปศุสัตว์ของไทย และยังมุ่งขยายการขับเคลื่อนนโยบายนี้ต่อไป” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

ด้าน นายสุมาตร รุ่งกำจัด รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทมีเป้าหมายผลิตและจำหน่ายเนื้อสุกรที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรร่วมกับบริษัทเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ของกรมปศุสัตว์ ขณะเดียวกันยังมีนโยบายในการยกระดับสร้างมาตรฐานจุดจำหน่ายเนื้อสุกรในโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเถ้าแก่เล็กเนื้อหมูตู้เย็นชุมชน ให้สอดคล้องกับแนวทางของกรมปศุสัตว์ ด้วยการส่งเสริมให้เถ้าแก่เล็กทุกรายนำมาตรฐานปศุสัตว์ OK มาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะมีการเฝ้าระวังทั้งเรื่องยาปฏิชีวนะ เนื้อหมูปลอดสารเร่งเนื้อแดง ไม่มีฮอร์โมนเร่งโต และตรวจสอบจุลินทรีย์ที่จุดจำหน่ายเป็นประจำ ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าได้รับอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน สด สะอาด ปลอดภัย ปลอดสาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิต

“ซีพีเอฟจัดโครงการสัมมนาตู้หมูสด CP Pork Shop จุดจำหน่ายเนื้อสุกรมาตรฐานปศุสัตว์ OK ในทุกภูมิภาค เพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยและสร้างความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าว ทำให้เถ้าแก่เล็กสามารถนำไปปรับใช้ในอาชีพตนเองต่อไป” นายสุมาตร กล่าว