“เกษตรนราธิวาส”เปิดคลินิกเคลื่อนที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

นางรัตนา ถิะโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยในระหว่าง พิธีเปิดโครงการคลินกเกษตรเคลื่อนที่ไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ คลินิกต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ทั้งการให้คำแนะนำการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา การป้องกันโรคในพืช แนะนำการดูแลสวนยางพาราหลังน้ำท่วม โดยการปรับปรุงบำรุงดิน แนะนำและสนับสนุนเวชภัณฑ์ยาในสัตว์ และมอบพันธุ์ปลา

นายสมศักดิ์ นามตาปี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกร ถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังน้ำลด และประชาสัมพันธ์การขอรับความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ซึ่งสามารถยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือได้ภายในวันที่ 22 ธันวาคม นี้

ที่มา : มติชนออนไลน์