“สวนยางตรัง-เครือข่ายเกษตร”พอใจมาตรการแก้ยาง-หลังครม.มีมติยางขึ้นราคาทันที

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเป้าหมายจะดันราคายางพาราให้สูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 65 บาท รวมจำนวน 7 โครงการ ทั้งโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร , สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับผู้ประกอบกิจการยาง , โครงการควบคุมปริมาณผลผลิต มีเป้าหมายลดพื้นที่การปลูกยางถาวร รวมทั้งโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยภาครัฐ 7 กระทรวง จำนวน 2 แสนตัน โดยการบังคับใช้มาตรา 44 เข้ามากำกับการโครงการ

นายสมปอง บุญมี เกษตรกรชาวสวนยางพาราและเป็นพ่อค้ารับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกร กล่าวว่า พอใจในมาตรการช่วยเหลือของรัฐที่ออกมาเป้าหมายผลักดันให้ราคายางสูงขึ้น โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ราคายางกระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยแล้ว โดยตนรับซื้อกิโลกรัมละ 40 บาท เพราะนำมาส่งขายให้แก่สถาบันเกษตรกรของการยางแห่งประเทศไทย (ส่วนราคาพ่อค้าทั่วไปประมาณ 38 – 39 บาทต่อกก. ) โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการใช้ยางภายประเทศถ้ารัฐบาลทำจริงจัง เชื่อว่าจะทำให้ราคายางดีขึ้นอย่างแน่นอน

นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เครือข่ายชาวสวนยางฯ พอใจทั้ง 7 มาตรการที่รัฐบาลออกมาซึ่งถือได้ว่ารัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนและแนวทางการแก้ปัญหาของชาวสวนยางแล้วนำมาซึ่งมาตรการปฏิบัติที่แท้จริง เพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ โดยเฉพาะทางเครือข่ายฯได้ต่อสู้เรียกร้องเรื่องให้รัฐบาลประกาศใช้ มาตรา44 สนับสนุนยางในหน่วยงานภาครัฐมาประมาณ 1 ปี เต็ม  แต่อยากเสนอเพิ่มเติม คือ ขอให้กระทรวง ทบวง กรม ที่จะใช้ยางตามโครงการดังกล่าว ออกเป็นคำสั่งไปยังหน่วยงานในพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อเกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งการสนับสนุนเงินจำนวน 4,000 บาทต่อราย เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรที่ได้รับจากเงินสวัสดิการไร่ละ 16,000 บาทต่อไร่ รวมเป็นเงินไร่ละ 20,000 บาทต่อไร่ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้สำหรับคนที่ต้องการลดพื้นที่ปลูกที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น มาตรการทั้ง 7 โครงการที่ออกมา เชื่อว่าจะทำให้ยางพารามีราคาที่สูงขึ้นกิโลกรัมละ 65 บาท สำหรับที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้อย่างแน่นอน

 

ที่มา : มติชนออนไลน์