“ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยม/มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน วว. สู่ Thailand 4.0

ดร.สุวิทย์   เมษินทรีย์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม (วทน.) สู่ Thailand 4.0 ให้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  โดยมี พลเอกถเกิงกานต์ ศรีอำไพ  ประธานกรรมการบริหาร วว.  คณะกรรมการบริหาร  ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. ผู้บริหารและพนักงาน วว. ร่วมให้การต้อนรับ ในวันพฤหัสบดีที่  21  ธันวาคม  2560  ณ  วว. เทคโนธานี  ตำบลคลองห้า   อำเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี

ดร.สุวิทย์ฯ กล่าวตอนหนึ่งในการมอบนโยบาย ว่า  วว. ต้องเป็นเสาหลักในการตอบโจทย์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม…ต้องเป็น Everything in Something  มุ่งเน้นการดำเนินงานใน 3 มิติหลักคือ ด้านการเกษตร  โอทอป  และชุมชน  โดยผสานความร่วมมือบูรณาการดำเนินงานกับกรมพัฒนาชุมชน บริษัทประชารัฐสามัคคี และหน่วยงานเครือข่ายอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด Thailand 4.0 ที่ว่า  เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

และในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของ วว. ได้แก่  งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา/เวชสำอางจากสมุนไพร  งานวิจัยนวัตกรรมอาหารสุขภาพ  งานพัฒนาออกแบบนวัตกรรมอาหาร ได้แก่ เครื่องคั้นมะนาว/ส้ม  โครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)   โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI for Smart Agriculture : SSA)  และโครงการ “ยืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก” โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา  โครงการพัฒนาต้นแบบยานพาหนะขนถ่ายระบบนำทางอัตโนมัติ (Development of Automatic guided vehicle machine system (AGVs) โครงการวิจัยการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม งานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อภาคอุตสาหกรรม พร้อมตรวจเยี่ยมโรงงานนำร่องผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งและเครื่องดื่ม   ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมโพรไบโอติกและพรีไบโอติก  รวมทั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง