“เกษตรเกาะยาว ย้ำเตือนวิสาหกิจชุมชนต่อทะเบียน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว แจ้งเตือนวิสาหกิจชุมชนต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มกราคม 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

ตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชนที่ได้เปิดดำเนินการรับจดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา

นางอุษณี  เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชนพ.ศ.2548 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อประโยชน์

ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย ตามพระราชบัญญัติที่ได้เปิดดำเนินการรับจดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา โดยตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการรับจดทะเบียน

และการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 กำหนดไว้ว่า จะต้องทำการต่อทะเบียน ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปฏิทิน หากไม่มาต่อทะเบียนเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน (เพิกถอนทะเบียน)

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาวจึงขอให้เกษตรกรหรือผู้ที่ดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งของอำเภอเกาะยาวมีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 36 กลุ่ม ให้มาทำการต่อทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มกราคม 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ-เกาะยาว โดยจะต้องยื่นแบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03) แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน พร้อมแสดงเอกสารสำคัญประกอบด้วย 1) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2) 2) เอกสารสำคัญหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก (ท.ว.ช.3) หากกรณี ท.ว.ช.2 หรือ ท.ว.ช.3 สูญหาย ให้แจ้งความและนำสำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจ มาเป็นหลักฐานแทน 3) ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก 4) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ และที่เพิ่มเติมจะต้องมีแผนประกอบการและผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่ายังมีการประกอบกิจการอยู่ หากมีข้อบกพร่อง หน่วยงานภาครัฐจะได้ดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

นางอุษณี  กล่าวต่อไปว่า ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมีอายุ 2 ปี และจะประกาศต่อทะเบียนหลังสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มาตรา 8 หากเมื่อครบกำหนดไม่มาต่อทะเบียน ก็ยังไม่ทำการตัดสิทธิ์ทันที จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจน นำไปดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆ ของอำเภอเกาะยาวต่อไป

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว โทรศัพท์ 0 7659 7127