เกษตรเกาะยาว จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแบบมีส่วนร่วมให้แก่สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อำเภอเกาะยาว จำนวน 22 ราย ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเกาะยาว ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เพื่อร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถประกอบธุรกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้ ศดปช. รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอิทรีย์ที่มีคุณภาพและปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปรับปรุงโครงสร้างของดิน เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน

การผลิต

นางอุษณี  เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแบบมีส่วนร่วมให้แก่สมาชิกศูนย์จัดการศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อำเภอเกาะยาว จำนวน 22 ราย ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า-เกษตร (ศพก.) อำเภอเกาะยาว ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เพื่อร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน สนับสนุนให้สามารถประกอบธุรกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้ ศดปช. รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอิทรีย์ที่มีคุณภาพและปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปรับปรุงโครงสร้างของดิน เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนและลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกร

                    

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว โทรศัพท์ 0 7659 7127