“ภูเก็ต” อบรมประมงอาสาพัฒนาเครือข่าย หวังเพิ่มประสิทธิภาพอาชีพด้านการประมง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (26 ธ.ค 60) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายไพศาล สุขปุณพันธ์ รักษาการประมงจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการอบรมประมงอาสา ประจำปี 2561 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายประมงอาสาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรม

นายไพศาล สุขปุณพันธ์ รักษาการประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ให้สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในท้องถิ่นให้เป็นอาสาสมัครในสาขาต่าง ๆ อาทิ เกษตรอาสา หมอดินอาสา และประมงอาสา เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ชุมชน

“กรมประมงได้สร้างประมงอาสามาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นเป็นแกนกลางในการถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านการประมงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ให้เป็นเกษตรกรผู้นำท้องถิ่นด้านอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน โดยคำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่ สนับสนุนให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตจะเป็นผู้ให้ความรู้พัฒนาทักษะ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ผสมผสานความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกรรวม ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการประมงในชุมชนให้มีคุณภาพ ผลักดันให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรด้านการประมง ขับเคลื่อนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” นายไพศาลกล่าว

ทั้งนี้การอบรมให้ความรู้ประมงอาสา ประจำปี 2561 ของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) การจัดการฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 ภูเก็ต และโรงเพาะฟักศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 ภูเก็ต

รักษาการประมงจังหวัดภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติมว่า ประมงอาสาที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำอาชีพประมง ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปขยายผลให้กับเกษตรกรชาวประมงในพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตให้มีคุณภาพ มีรายได้มากขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมงให้ดีขึ้น มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์