“รำไพพรรณี” ผงาด ราชภัฏสีเขียวที่ 1 ของไทย 122 ของโลก ผู้บริหารปลื้ม ‘ปีที่ประสบความสำเร็จสูงสุดด้านม.สีเขียว’

นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า จากผลสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2017 จัดทำโดย University of Indonesia ปรากฏว่า มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดของโลก เป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอันดับที่ 122 ของโลก จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกจำนวน 619 แห่ง ได้คะแนนรวม 5,472 คะแนน โดยใช้เกณฑ์การประเมินทั้ง 6 ด้านคือ 1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ได้ 911 คะแนน 2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ 1,165 คะแนน 3.การจัดการของเสีย ได้ 1,203 คะแนน 4.การจัดการน้ำ ได้ 526 คะแนน 5.การสัญจร ได้ 913 คะแนน และ 6. การศึกษา ได้ 754 คะแนน
อธิการบดีรำไพพรรณี กล่าวว่า มรภ.รำไพพรรณีมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยที่น่าเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน การที่มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยสีเขียว ปี 2017 ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของการรณรงค์ ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

ด้านนายวยากร อุดมโภชน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมรภ.รำไพพรรณี กล่าวว่า โครงการ Green University ที่มรภ.รำไพพรรณีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น ในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสถาปัตยกรรม ด้านพลังงาน ด้านขยะ ด้านน้ำ ด้านการจัดการขนส่งมวลชน ด้านการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และมหาวิทยาลัยฯ ยังได้มุ่งเน้นพัฒนาในเรื่องของจิตสำนึกที่สำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยด้วย

สำหรับมหาวิทยาลัยสีเขียวของไทยที่ได้ติดอันดับ 1-5 มีดังนี้ อันดับ 1 ของไทย อับดับ 86 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 2 ของไทย อับดับ 90 ของโลก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 3 ของไทย อับดับ 96 ของโลก ได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 4 ของไทย อับดับ 122 ของโลก ได้แก่ มรภ.รำไพพรรณี และ อันดับ 5 ของไทย อับดับ 143 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ที่มา : มติชนออนไลน์