ประชุมสหกรณ์ยาง”นราธิวาส”ทบทวนยุทธศาสตร์พัฒนายั่งยืน ชู 4 มาตรการในปี61

เมื่อวันที่ 3 มกราคม ที่ห้องประชุม กยท.นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมพูดคุยการทบทวนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายสหกรณ์ยางพาราในจังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้อำนวยการ กยท.นราธิวาสและคณะผู้แทนสหกรณ์กองทุนสวนยาง สหกรณ์การเกษตร กลุ่มน้ำยางสด และ ผู้แทนบริษัทศรีตรัง จำกัด รวม 30 คน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายฯ เพื่อการพึ่งตนเองและสร้างรายได้ที่มั่งคงแก่สมาชิกเกษตรกรชาวสวนยาง โดยร่วมกำหนดแนวทางที่จะดำเนินการในปี 2561 อาทิ 1.จับมือกับ บริษัทศรีตรัง จำกัด (นราธิวาส)ในการพัฒนาคุณภาพยางก้อนถ้วยของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และเครือข่ายป้อนเข้าโรงงานฯ โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย ของ กยท. ในปีงบ 2561 จำนวน 750 ราย และให้ยกระดับเป็นงานบูรณาการของจังหวัด 2. กำหนดประชุมกรรมการเครือข่ายอย่างต่อเนืองเพื่อผลักดันเป้าหมายการตั้งโรงงานน้ำยางข้น 3.ยกระดับเวทีเครือข่ายฯ ให้เป็นทางเลือกของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาราคายางพาราในพื้นที่ 4. จัดหาพื้นที่เป็นจุดที่ตั้งโรงงานน้ำยางข้นในอนาคต ฯลฯ
ถือว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของสถาบันเกษตรกรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันทำงาน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางนราธิวาสมีรายได้ที่มั่งคงยั่งยืนต่อไป